SVAR PÅ FRÅGA EN STUDIEGRUPP STÄLLT OM SKÖRDELAGEN

 

(Inledande personlig hälsning utelämnas i denna publicering.)

 

Er studiegrupp, som gemensamt läser DVS av Laurency, har stött på ett problem den inte lyckats reda ut själv. I DVS 3.58.4 står:

 

”Trots att allt lidande är självförvållat, har det alltid något slags kompensation. Det medför förlängd vistelse i mentalvärlden. Ofta kompenseras det även i fysiska världen genom framgångar i något avseende, fördjupad förståelse et. Till många geniers lidanden hör oklarhet eller oförmåga i yngre år.”

 

Gruppen skriver: ”Vi fastnar på detta med kompensation och vistelsen i mentalvärlden. Om man blir kompenserad för lidandet, bryter då inte det mot själva grunden i skördelagen, att allt är absolut rättvist och att man förtjänar allt lidande man får? Den förlängda vistelsen i mentalvärlden, ska den ses som kompensation jämfört med en förlängd vistelse i någon av de lägre världarna (vi har fattat det som att målet är att ta sig uppåt så fort det går och förstår då inte att det är en kompensation att dröja kvar längre i en värld.

Vi är tacksamma om vi kan få hjälp att reda ut detta.”

 

Er fråga är viktig, så jag skall gärna besvara den, men viktigare är att klarlägga de begränsningar i tänkandet som frågan är uttryck för.

Ty i samma mån som ni kan genomskåda och övervinna detta tankefel och andra som är snarlika, i samma mån kan ni också inte bara fördjupa er förståelse av esoteriken utan även utveckla er medvetenhet, vilket ju är huvudsaken i allt arbete som tar sin ledning av esoteriken. Då kan ni genom eget klarare tänkande lösa inte bara detta problem utan många andra. Jag hoppas därför att jag kan hjälpa er till detta arbete. Bättre än att förse en människa med ständigt nya skor allteftersom hon sliter ut dem är att ge henne en rulle läder, verktyg och lära henne skomakeri.

Det handlar om att övervinna, nå bortom, sätta sig över det formativa tänkandet, som ju är ett svårt hinder för både förståelsen av esoteriken och utvecklandet av medvetenheten; att i dess ställa låta det formulerande tänkandet växa.

 Formativa tänkandet kännetecknas av framför allt fyra saker: 1) det gör begreppen absoluta, 2) det ställer två begrepp i absolut motsättning, 3) det betraktar varje ting såsom något isolerat, något för sig, utan samband med andra ting, 4) det liksom bara kastar en blick på problemet, beaktar endast ett faktum, inte flera samhöriga fakta, som belyser varandra.

Mot det formativa tänkandet ställer vi det formulerande tänkandet. Det kännetecknas av: 1) att gå från de absoluta begreppen till att försöka uppfatta de verkliga ting begreppen står för och då finna att dessa verkliga ting står i samband med varandra, i relation med varandra – är relativa. Det formulerande tänkandet går alltså från föreställningen om tinget till tinget självt. 2) Det formulerande tänkandet inser att man aldrig kan förstå något, vad det vara må, isolerat, utan endast i samband med andra ting. 3) Det formulerande tänkandet söker reda på så många med problemet sammanhängande fakta som möjligt, nöjer sig inte med något enstaka faktum. 4) Det finns ytterligare en viktig funktion hos det formulerande tänkandet, nämligen tillämpat på esoteriken; mer därom strax.

Nu tillämpar vi detta på ert problem. Skördelagen är en livslag. Som sådan samverkar den alltid med de övriga livslagarna. Vilka är de? I första hand de sex övriga särskilt viktiga livslagarna: frihetslagen, enhetslagen, utvecklingslagen osv. Men det finns också andra, som också är viktiga. Bläddra tillbaka från kapitel 3.58 i DVS till kapitel 3.50, så ser ni redan på överskriften, 3.50 Självhävdelsen och utjämningslagen, att det finns en lag som heter utjämningslagen. Utjämning sker alltså som verkan av en särskild livslag. Utjämning på svenska: kompensation på latin. I engelska och franska upplagorna av DVS heter detta kapitel 3.50 respektive Self-assertion and the Law of Compensation och L’assertion de soi et la loi de compensation. Kompensation är alltså en livslag!

Sådd och skörd är en livslag. Den åstadkommer en fullkomlig rättvisa. Det betyder att allt måste sonas. Men det betyder inte att det bara finns sådd och skörd, inte att det bara finns skördelag. Det finns många andra livslagar också. Vad betyder det? Det betyder minst tre saker: 1) Att skördelagen inte är allenarådande, utan att den samordnas och jämkas med andra viktiga livslagar. 2) Att de olika viktiga livslagarna förvaltas av sina respektive hierarkier av lagväktare. Vad betyder det? Det betyder att dessa hierarkier, fastän olika och fastän förvaltande olika lagar, samarbetar med varandra, ty de verkar i enhetens världar, där allas broderskap och samarbete råder. 3) Att skördelagen inte ständigt verkar. Den gör uppehåll, många och mycket långa uppehåll. På detta syftar yttrandet ”lagen kan vänta”. När skördelagen håller uppe, kan andra lagar verka, och det mycket genomgripande, till exempel utjämningslagen, kompensationens lag. Detta sker exempelvis under individens vistelse i mentalvärlden mellan inkarnationerna. Under detta tillstånd, som kan vara betydligt längre än det fysiska livet, skördar individen ingen dålig sådd.

Det grundläggande tankefel ni gjorde, vilket ledde till blockeringen i tänkandet, var att ni bildade er ett alltför enkelt, alltför primitivt begrepp om skördelagen, ett begrepp som inte motsvarade verkligheten. Detta felaktiga begrepp måste också mycket riktigt råka i strid med uppgifterna om skördelagens kompensation. Där borde ni ha backat ut er tankes bil, så att säga, när ni märkte att ni kört in i en återvändsgränd. Därmed kommer vi till det fjärde kännetecknet på formulerande tänkande, som jag bara antydde ovan men inte utvecklade. Det handlar om det formulerande tänkandets tillämpning i esoteriken. Det kan formuleras så: 4) Det finns inga motsägelser i esoteriken, de äldre brödernas undervisning för oss. Motsägelserna finns endast i våra missuppfattningar av denna undervisning. Detta är i själva verket en specialisering, en tillämpning på esoterisk undervisning, av det jag skrev i min bok Förklaringen (10.7.18): ”Man stirrar inte på sina absoluta begrepp och grubblar över deras motsägelser till varandra, ty det är som att jaga spöken, utan går i stället till de konkreta verkligheterna, som alltid är motsägelselösa i sina relationer.”

Praktiskt bör det fungera så här: Så snart man i sina esoteriska studier står inför något som man uppfattar som en motsägelse, bör man hejda sig och begrunda: ”Det finns inga motsägelser i esoteriken. Motsägelserna finns endast i min uppfattning. Alltså är min uppfattning här inte riktig. Jag behöver förfina min uppfattning. Jag förfinar min uppfattning genom att söka fler fakta. Dessa fakta kommer att visa mig vad som var felaktigt i min uppfattning och leda mig till att nå en riktig uppfattning.”

 

(Besvarandet av en för denna studiegrupp särskild fråga utelämnas i denna publicering.)

 

Jag hoppas att jag därmed besvarat era frågor.

 

Vänligen

Lars

 

Svaret skickat till studiegruppen den 2 december 2010.

Utlagt på internet den 2 december 2010.