LÅNG TANKE NR 1

 

 

1 Maskinen: Min kropp, mina känslor och mina tankar utgör en mekanisk robot. Denna reagerar och  handlar nästan helt mekaniskt beroende på intryck utifrån eller egna minnen. Maskinen har fyra delar eller centra: tankar, känslor, sinnesintryck och rörelser, alla med egna minnen och viljor.

 

2 Många ”jag”: Intryck och minnen väcker i dessa centra många små ”jag”. Varje sådant ”jag” ger en kort stund maskinen liv, tills ett nytt intryck, en ny association lockar fram något annat ”jag”. Varje sådant ”jag” tror sig vara hela individen men byts snabbt ut mot andra utan individens kontroll, och detta pågår oupphörligt. Varje ”jag” har egna minnen och är mer eller mindre åtskilt från de övriga. ”Jagen” samlar sig i större, mer bestående grupper, som kallas personligheter.

 

3 Sömn: Detta tillstånd, att vara maskin, splittrad i många okontrollerade ”jag”, är inte vakenhet. Det kan betecknas som psykologisk sömn enligt samma fem kriterier som den fysiologiska sömnen. 1) Passivitet: Individen mottar okritiskt intryck, som ger upphov till reaktioner. 2) Negativitet: individen faller lätt offer för negativa emotioner som rädsla, oro, irritation osv. 3) Subjektivitet: Individen är oförmögen att skilja overkligt (illusioner, inbillning och fiktioner) från verkligt; 4) Icke-självmed­vetenhet: individen är oförmögen att minnas sig själv. 5) Låg grad av mentalitet eller förnuft: individen behärskas av det emotionala.

 

4 Rätten till medvetenhet: I mitt nuvarande tillstånd har jag inte självmedvetenhet, men jag har rätt till självmedvetenhet. Det finns inga yttre hinder för detta. Möjligheten är ”inbyggd” i maskinen.

 

5 Jag behöver inte be någon om lov att ha den rätten: Ingen gud kan ge mig den rätten. Inget högre väsen kan heller hindra mig att ha den. Så är det, eftersom:

 

6 Tillvaron och allt i tillvaron är styrt av lagar: Lägre materier styres av de lagar vi kallar naturlagar, vilka är eviga konstanter, som inte kan ändras. I högre materieslag finns motsvarande lagar.

 

7 Livslagarna anger vad som gäller i min utveckling som människa, vad som är lagbundet i mitt liv. Livslagarna är yttringar av naturlagar i emotional, mental och högre materia. De livslagar, som är viktigast för människan att känna till, är frihetslagen, enhetslagen, utvecklingslagen, självlagen, ödeslagen, skördelagen och aktiveringslagen.

 

8 Frihetslagen ger mig frihet att välja utveckling mot högre medvetenhet och att finna mitt sätt att utveckla min egenart. Jag är fri att välja känslor, tankar och inre egenskaper. Jag har frihet i samma utsträckning som jag ger andra denna frihet. Frihet är frihet från det lägre: illusioner, inbillning och fiktioner. Frihet är frihet från fruktan och begär.

 

9 Enhetslagen säger att jag är en del av enheten och att vi alla lever i enheten. Min utveckling består i att uppgå mer medvetet i denna enhet och att hjälpa andra till detsamma.

 

10 Utvecklingslagen: Alla monader är på väg mot livets slutmål, från det lägre till det högre, från splittring till enhet enligt attraktionslagen, kärlekens lag. Inget kan i längden hejda detta. Från illusioner till sanning, från subjektivt mot objektivt. Identifikation med det högre och frigörelse från det lägre. Det främjar allas utveckling att avstå från neddragande handlingar, känslor, tankar och umgänge och att sträva efter det högsta man känner.

 

11 Självförverligandets lag: Det är mitt ansvar att utveckla mig själv. Jag blir vad jag gör, säger, känner och tänker. Jag måste själv få kontroll över min maskin, själv förvärva egenskaper och för­mågor. Jag skall själv lösa mina livsproblem. Självförverkligande är prövning och test av min uthållighet, målmedvetenhet och urskillningsförmåga.

 

12 Ödeslagen: Jag vandrar på de stigar jag röjt i tidigare liv och har möjlighet att välja vid varje vägskäl. Denna lag försätter mig i den situation som är bäst för min utveckling. Det som måste vara eller bör vara är det bästa. Ödeslagen ger mig möjligheterna till bästa och snabbaste utveckling, min och andras, då jag har kunskap för att tjäna.

 

13 Lagen för sådd och skörd eller lagen för orsak och verkan. Jag har direkt och indirekt själv skapat detta liv och skapar nu min framtid. Handlingar, ord, känslor, tankar och önskningar; allt får sin bestämda verkan, och ju kraftigare energi, desto större effekt. Jag får inkarnera tills jag rett ut all oreda jag är orsak till eller gottgjort den på annat sätt. Det är bra att låta onödiga band till andra falla bort av sig själva i livet. Jag skall sträva efter frigörelse, gottgörelse och kärlek.

 

14 Självaktiveringslagen: Jag måste på eget initiativ och med egen kraft aktivera högre med­vetenhets- och materieslag. För detta krävs medvetenhetskontroll, riktad uppmärksamhet, målmedvetenhet, orubblighet, uthållighet, koncentration, självdisciplin och daglig öv­ning. Ingen annan kan göra arbetet för mig. Om jag inte använder det, mister jag det.

 

15 Allt är lidande (i människans världar): Som människa lider jag fysiskt, emotionalt och mentalt, dessutom omedvetet. I högre tillstånd kan jag inte uppfatta lidandet, då motsvarande vibrationer inte existerar i dessa. Detta är den första av de fyra ädla sanningarna.

 

16 Lidandet kommer av begär och fruktan: Begär och fruktan uppstår genom fasthållande vid det fysiska, emotionala och mentala. Genom att identifiera mig med min maskin och dess begär och fruktan uppfattar jag lidande. Detta är lidandets förutsättningar. Detta är den andra av de fyra ädla sanningarna.

 

17 Genom att släppa begär och fruktan kan jag förinta lidandet: Jag måste börja med att göra lidandet medvetet och avsiktligt utstå det genom att icke identifiera mig med maskinen utan ta kon­trollen över den. Detta stärker mig. Sedan måste jag lära mig att släppa begär och fruktan. Detta är den tredje av de fyra ädla sanningarna.

 

18 Buddhas ädla åttafaldiga väg: Buddha gick en beprövad väg, och jag har möjlighet att göra detsamma. Vägen är åttafaldig och fullständig endast om alla åtta delarna beträds. Vägen leder till uppvaknande, frihet och enhet. Detta är den fjärde av de fyra ädla sanningarna.

 

19 Rätt syn: Rätt kunskap eller riktigast möjlig världs- och livsåskådning. Hylozoiken, esoteriken, ger mig värdefull kunskap om tillvaron och livet, en kunskap som jag ständigt har praktiskt nytta av och som ger bästa förklaring av, arbetshypotes om livet. Rätt syn innebär att alltid utgå från denna kunskap i mitt liv och se verkligheten utan illusioner och fiktioner.

 

20 Rätt beslut: Rätt tanke, rätt inställning. Med rätt syn kan jag tänka rätt och skapa rätt in­ställning till allt i mitt liv. Inställningen är ett av de få redskap jag kan arbeta med i maskinen. Med detta redskap kan jag förändra maskinens olika funktioner till det bättre.

 

21 Rätt tal: Rätt val. Om min inställning är riktig och jag fattat rätt beslut, kan jag uttrycka mig rätt och välja rätt i varje situation i livet. Balanserat aktivt självuttryck. Jag försätts varje dag i situationer, där jag måste välja. Där måste jag låta min tyngdpunkt styra valet. Tyngd­punkten växer fram av rätt inställning och minskande egenvilja.

 

22 Rätt handling: Har jag gjort rätt val, har jag möjlighet att handla rätt. Rätt tid, rätt plats och rätta människor. Med kunskap om lagarna kan jag undvika att handla orätt. Rätt handling innebär att alla mina centra fungerar rätt och att jag är självmedveten i handlingens stund. Det innebär också aktion, inte endast reaktion.

 

23 Rätt livsuppehälle: Att inte tillfoga någon annan lidande eller förlust. Jag måste finna min plats utan att belasta andra. Jag måste stå på egna ben i livet och försörja mig utan att det drabbar andra. Jag måste finna min fungerande roll i tillvaron och utföra det jag är här för att göra.

 

24 Rätt ansträngning: Rätt strävan. Jag måste hela tiden arbeta för mina mål och anstränga mig så mycket som behövs för att jag skall nå dem. Ansträngning i enlighet med vad som krävs, oavsett vad det gäller. Mina ansträngningar måste leda till ett gemensamt mål, och allt jag gör måste följa denna strävan. Jag strävar att alltid vara medveten om denna strävan.

 

25 Rätt erinring: Själverinring, ett tillstånd ovanför och oberoende av maskinen. Jag strävar efter att hela tiden minnas mig själv och mina mål. Jag måste försöka vara vaken. Samvete innebär stunder av självkännedom bortom allt självrättfärdigande, alla undanflykter och buffertar. Jag skall glömma det som måste glömmas.

 

26 Rätt motiv och metod för det inre arbetet: Motivet är att vakna och därmed att arbeta för min och allas utveckling mot enhet. Metoden är fjärde vägen: frigörelse från det lägre och identifikation med det högre. Full kontroll av uppmärksamheten. Metodisk identifikation med och erövring av de tolv essentiala egenskaperna och alla nödvändiga förmågor.

 

27 Livstillit (den första essentiala egenskapen): Trygghet, säkerhet, tillförsikt, bekymmers­löshet, tro, hopp, förtroende, lagtillit, mod, insikt om att det inte finns något misslyckande: att allt är förutsett till det bästa. Tilltro till livets starka krafter i mig. Jag behöver inte förstå eller veta allt. Att äga livstillit är att vara fri från fruktan, oro, avund och misströstan.

 

28 Självtillit (den andra essentiala egenskapen): Självbestämdhet, självkritik, frimodighet, segervisshet, självkontroll, balans. Att själv avgöra vad som är gott och rätt. Att våga vara sig själv. Att äga självtillit är att vara fri från diverse komplex som synd, skuld, skam, underläg­senhet, misströstan, auktoritetsslaveri, sjukt samvete och blyghet.

 

29 Laglydnad (den tredje essentiala egenskapen): Pliktkänsla, måttfullhet, gyllene medel­väg, ärlighet, hederlighet, uthållighet, ”nykterhet”. Att tänka rätt före. Att äga laglydnad är att vara fri från envishet, egenvilja, fanatism.

 

30 Rättrådighet (den fjärde essentiala egenskapen): Sannhet, rättvisa, uppriktighet, ärlig­het, vederhäftighet, saklighet.

 

31 Opersonlighet (den femte essentiala egenskapen): Oberördhet, oåtkomlighet, osårbarhet, ”likgiltighet” för vad som drabbar maskinen, enkelhet, självglömska, att inte kräva hänsyn, omedelbarhet, spontaneitet, oberoende av andras omdömen, harmlöshet, oförarglighet, att ”icke vara centrum i sin cirkel”, ”att vara naken är att vara oskyldig”, känsla av oskuld. Att äga opersonlighet är att vara fri från: självmärkvärdighet, självupptagenhet, inbilskhet, självbedräglighet, självhärlighet, skryt, fanatism, fåfänga, begär efter erkännande, självhävdelse.

 

32 Offervilja (den sjätte essentiala egenskapen): Altruism, oegennytta, avsägelse av makt, ära, rikedom och frosseri. Frikostighet, generositet, storsinthet, tjänande, mod, arbetsamhet, dug­lighet, ordentlighet, sublimering. Frigörelse från det lägre med glädje. Att äga offervilja är att vara fri från högmod, girighet, ärelystnad, egennytta, egoism, begär, krav, fordringar, tvångskänsla, inre och yttre förbud, kvarhållande.

 

33 Trohet (den sjunde essentiala egenskapen): Lojalitet, pålitlighet, ståndaktighet, oför­änder­lighet, tacksamhet, hängivenhet, ansvarskänsla, plikttrohet, hederlighet. Att äga trohet är att vara fri från svek, egenvilja.

 

34 Förtegenhet (den åttonde essentiala egenskapen): Tankekontroll, uppmärksamhet, vak­sam­het, stillhet, ”låt din stridssång tystna”, insamling, ”icke-motstånd”, acceptera livet,  tät­ning av läckor. Att äga förtegenhet är att vara fri från negativism, kritik, sladder, skvaller, opposition, vrede, missnöje, uttryck av negativa emotioner.

 

35 Livsglädje (den nionde essentiala egenskapen): Glädje, lycka, innerlighet, ”livet är under­bart”, ”utlopp”, frigörelse, lust är kraftkälla, oreserverat ge sig hän åt livet, optimism. Att äga livsglädje är att vara fri från bitterhet, sorg, lidande, undertryckande komplex, häm­ningar, glädjeförstörande moralism och idealism, missnöje, flabb och flin, självplågeri, pro­krastinering.

 

36 Målmedvetenhet (den tionde essentiala egenskapen): Vilja, energi, kraft, effektivitet, positivitet, fasthet, orubblighet, orygglighet, livsvilja, självförverkligande. Jag kan, jag vill, jag vågar, jag skall, mod, uthållighet. Att äga målmedvetenhet är att vara fri från flackande, taktlöshet, självupptagenhet, splittring, tvehågsenhet, tvekan.

 

37 Vishet (den elfte essentiala egenskapen): Kunskap, insikt, förståelse, sunt förnuft, om­dömesförmåga, levnadskonst, ödmjukhet. Att äga vishet är att vara fri från dogmatism, moralism, högmod, mekaniskhet.

 

38 Enhet (den tolfte essentiala egenskapen): Attraktion, kärlek, godhet, beundran, tillgiven­het, deltagande, vänlighet, sympati, vördnad, dyrkan, takt, finkänslighet, hänsyn, tjänande, tålamod, tolerans, identifikation. Att äga enhet är att vara fri från hat, hämnd, illvilja, moralism, taktlöshet, förakt, svartsjuka, negativa tankar om andra.

 

39 De äldre brödernas existens: Mina vänner utanför fängelset, C-inflytandet. Planet­hier­arkin med dess departement, mästare och lärjungar. Kausalvärlden och essentialvärlden. Andra planeters evolutioner. Maitreyas återframträdande, Pytagoras, gnostikerna, sufierna, Sarmans brödraskap, den transhimalayanska moderskolan. Högre medvetenheter och mate­rier. Parallellevolutionerna, Augoeides, osynliga hjälpare.

 

40 De äldre brödernas arbete enligt planen: Planetens utveckling, mänsklighetens mål, eoner, raser, vår planets enastående ställning, förfining, lagenlighet, tålamod, avatarerna, kärlek.