AXIOM
I HENRY T. LAURENCYS SKRIFTER

 

SYSTEMENS OCH AXIOMENS BETYDELSE   

“System är tänkandets sätt att orientera sig i tillvaron. System ger perspektiv, översikt och klarhet. System är mentalmedvetenhetens sätt att tillägna sig kunskapen.
“Alla ha vi system att utgå ifrån, om vi veta om det eller ej. De flesta äro aningslösa om sitt en gång förvärvade system, grunden för deras möjlighet till verklighetsuppfattning. Varje genomarbetad idiologi är i själva verket ett system.
“De flestas system äro livsokunnighetens produkter och visa sig förr eller senare även logiskt ohållbara. De äro fiktionssystem, emedan människorna insupit varandras felaktiga uppfattningar av det mesta i tillvaron, godtagit hugskott såsom axiom och föregivna fakta såsom verkliga fakta. Axiom och fakta äro det riktiga systemets logiska verklighetsgrund.
“Exakt utformat, helgjutet mentalt kunskapssystem motsvarar behovet hos vetenskapsmän och filosofer och är önskvärt därför att det motverkar många ockultisters spekulationsraseri. Dessa ha ännu icke lärt sig att man icke på spekulativ väg kan nå kunskap. Den, som icke har tillgång till kausal eller essential intuition, får nöja sig med de fakta vi erhålla från femte naturriket.
“Fastlåsning vid mentalt system blir hinder för individens medvetenhetsutveckling. System äro endast hjälpmedel för orienteringen. De äro önskvärda eller för tillfället nödvändiga, avsedda att ge en vision av tillvaron. Verklighetsuppfattningen är olika i de olika världarna, vilka ständigt förändras genom manifestationsprocesserna under eonernas gång. De flesta system äro forskningens resultat och mycket kortlivade. Bli de dogmer, motverka de utforskandet av verkligheten, vilket hittills varit fallet i oanad utsträckning inom såväl religion som filosofi och vetenskap.
“‘Mentaltänkande’ förutsätter system, om det icke skall bli ett tänkande på måfå och knappast kunna göra anspråk på att vara förnuftigt. Allt tänkande, som gör skäl för beteckningen, är i själva verket ett tänkande i system, tills det övergår till tänkande med system. Ty begripandet går från det allmänna till det enskilda, från det mer allmänna till det mindre allmänna etc., och i sista hand från systemet. Det allmänna får sin giltighet genom att ingå i sitt rätta sammanhang i ett system.
“Systemet är mentalmedvetenhetens logiska (sakliga) kriterium och slutliga garanti för att axiom och fakta insatts i sina rätta sammanhang. Högre når aldrig ett förstajag. Utan system hänga gjorda påståenden i luften. Genom esoteriska mentalsystemet blir det möjligt att ‘tänka om’ och insätta fakta i rätta sammanhang. Utan riktigt system är detta omöjligt. Ett dylikt har saknats, och därpå beror mänsklighetens desorientering i verkligheten och livet.” MV  6.27.1-7

“Det är med alla axiom som det är med de matematiska. Man kan icke bevisa deras riktighet. De äro evidenta, självklara, när man väl upptäckt dem eller fått dem demonstrerade. All verklighetskunskap är evident, när den väl hämtats ner från idévärlden. Det är därför all spekulativ filosofi förblir fiktionalism. Mänskligt förnuft kan icke logiskt räkna ut, hur verkligheten är beskaffad, och alla filosofiska bevis förbli skenbevis. All verklighetskunskap är omedelbart självklar. Den, som ej kan uppfatta detta självklara, har förblindats av fiktioner. Verkligheten är oss omedelbart given utan någon psykologi. Endast det självklara är ‘sanning’, kan vara sant.”  MV  9.143.7

“För kausaljaget är allting enkelt, därför att det befriat sig från skenets världar (emotionala illusionerna och mentala fiktionerna) och inträtt i fakticitetens och axiomens värld.” MV  10.18.4

Exoteriskt axiom, självklar sats, som ej behöver bevisas. Esoteriskt axiom, för övermänniskorna självklar sats, liksom esoteriskt faktum. ”Dagbok”

Systemet är mentalmedvetenhetens logiska (sakliga) kriterium och slutliga garanti för att axiom och fakta insatts i sina rätta sammanhang. MV  6.27.7

 

AXIOM I LAURENCYS SKRIFTER
 1. Alla frihetskränkande tendenser i politiskt, socialt, ekonomiskt hänseende strida mot Lagen

 2. Alla invigda äro dualister

 3. Alla invigda äro monister

 4. Alla invigda äro trinitarier

 5. Alla sjukdomar i alla höljen härröra ytterst från och äro resultat av hämmade eller felaktigt distribuerade energier från högre världar och ifråga om människans höljen av energier från hennes kausalhölje

 6. Alla, som befinna sig i fysiska och emotionala världarna, förakta varandra

 7. Alla slag av energier äro trefaldiga till sin natur

 8. All evolution är verk av högre materieenergiers inverkan på lägre materier

 9. All förändring sker enligt eviga naturlagar, vilka äro det enda orubbliga i universum

 10. All historia är redogörelse för effekten av de departementsenergier, som påverka mänskligheten på alla dess olika utvecklingsstadier

 11. All kunskap är återerinring/latent

 12. All materia har medvetenhet

 13. All medvetenhetsexpansion är resultat av meditationsteknik

 14. All medvetenhet är både individuell och kollektiv, att detta är grunden för talet om allt livs enhet och allas broderskap

 15. All mänsklig kunskap kommer från idévärlden

 16. Allting befinner sig i rörelse, i evig förändring och växling

 17. Allting består av energier

 18. Allt liv under evolutionens gång är förändring

 19. Allt liv är en enhet  

 20. Allt skeende är verkningar av orsaker i det förflutna och i nuet

 21. Allt som finns av sunt förnuft och verklighetsinnehåll i filosofi och historia har ursprungligen kommit från planethierarkien

 22. Astrologien är fundamentalvetenskapen

 23. Bäst som var, är och blir

 24. De fel och brister vi se hos andra ha vi själva

 25. Delkunskap är ej kunskap

 26. Den bästa av världar

 27. Den invigde vet emedan han arbetar

 28. Den som en gång varit i direkt kontakt med essentialvärld eller kausalvärld kan aldrig glömma sin egen odödlighet

 29. Den som missbrukar kunskapen kan för flera inkarnationer förlora förståelsen och instinkten

 30. Den som ger han får

 31. Den som har verklig kunskap och insikt handlar icke mot Lagen

 32. Den som icke vill tjäna livet är dess fiende

 33. Den som icke älskar hatar

 34. Den som saknar humor är icke mogen för esoteriken

 35. Den som vet det rätta, gör det rätta

 36. Den vise styr sina stjärnor, dåren styres av dem

 37. Det finnas lagar i allt och allt är uttryck för lag

 38. Det finnes intet nytt under solen

 39. Det förflutna ligger i nuet

 40. Det kan omöjligt finnas något, som motsvarar vad okunnigheten kallat ‘underverk’ i hela kosmos

 41. Det kommer aldrig att finnas någon verklig demokrati

 42. Det man vet om de stora är legenden om dem

 43. Det mentala vitaliseras genom det emotionala

 44. Det onda måste sig självt ovetande i långa loppet tjäna det goda

 45. Det vi veta om fysiska verkligheten är naturforskningens resultat

 46. Det är de mekaniskt verkande krafterna, som äro egentliga orsaken till alla förekommande sjukdomar i alla fyra naturrikena

 47. Det är vibrationernas infallsvinklar, som bestämma slag av påverkan och effekten

 48. Du liknar den ande du förstår

 49. Dygd är vetande

 50. Där ingen vision finnes, gå folken under

 51. Endast högre slag av medvetenhet kan klart inse lägre medvetenhets begränsning

 52. Endast intuitionen kan lösa verklighets- och livsproblemen

 53. Energi följer tanken.

 54. Envar är sin egen lyckas smed

 55. Erforderliga förutsättningar för förståelse av konstens väsen finnas först på kulturstadiet

 56. Ett verk skall bedömas efter sin verklighetshalt. Fysiska personen är ingenting annat än pennan. Det är jaget bakom personligheten som dikterat innehållet

 57. Förnuftet saknar nödvändiga förutsättningar konstruera ett system som överensstämmer med verkligheten

 58. Förstajaget kan icke utforska verkligheten och denna oförmåga är en oöverkomlig begränsning för förstajaget

 59. Glädje ger styrka

 60. God skörd är tecken på livsokunnighet

 61. Godtag ej sanningar som ej en gång under utvecklingens gång ska kunna konstateras av alla

 62. Ideer regera/styra världen

 63. Ingen ansträngning är någonsin bortkastad

 64. Ingen ger ostraffad andra verklig kunskap

 65. Ingen människa kan ge oss verklig kunskap om överfysiska världar

 66. Ingen självlärd skådare såg någonsin riktigt

 67. Jagets förståelse av verkligheten är beroende av medvetenheten i monadens höljen och denna medvetenhets aktivitetsförmåga

 68. Kristendomen är icke Christos lära, icke Jeshu lära, icke ens Paulus lära utan Eusebios lära, eusebism, resultatet av en systematisk förfalskning av Christos förkunnelse

 69. Kristendomen är livsokunniga teologers dogmer och fiktioner

 70. Kristendomen är största hindret för ‘guds rike på jorden’

 71. Kunskap består i fakta, insatta i sina rätta sammanhang

 72. Lag är frihetens förutsättning

 73. Lärjungen vet, emedan han arbetar

 74. Man får icke sammanblanda de olika verklighetsuppfattningarna i de olika atomvärldarna

 75. Materia är ljus och energi är ljud

 76. Med det mått varmed ni mäta skall det mätas åt eder igen

 77. Medvetenheten yttrar sig olika i olika världar, såväl subjektivt som objektivt

 78. Medvetenheten är en

 79. Medvetenhet är beroende av sitt hölje för att komma till uttryck, och både medvetenhet och hölje äro beroende av energi för sin existens

 80. Människan känner icke sig själv

 81. Människan är icke fullt ut människa, förrän hon blivit kausaljag

 82. Mänskligheten saknar kunskap om verkligheten och livet

 83. Mänsklighetens utgör ett broderskap och alla ha gemensamt ansvar för alla

 84. Mänsklig spekulation har alltid vilselett

 85. När livet är som bäst, är det arbete och möda

 86. Nytt vin skall slås i nya läglar

 87. Om jag vittnar om mig själv, är mitt vittnesbörd intet

 88. Rätt motiv medför rätt handling och skapar rätta former

 89. Sanningen är det enklaste av allt

 90. “Staten är ingen gud och saknar rätt att befalla folk att tänka på visst sätt. Individen är icke till för staten utan staten för individen

 91. Statliga företag komma aldrig att kunna konkurrera med privatägda ifråga om effektivitet och lönsamhet

 92. Sålänge individen icke insett emotionala och mentala medvetenhetens oerhörda begränsning, blir han ohjälpligt offer för sina emotionala illusioner och mentala fiktioner

 93. Såsom människan tänker, hoppas och vill, sådan är hon

 94. Tankar äro ting

 95. Till dålig sådd hör allt sken-, lögn- och hatväsen

 96. Vad man ser i emotionala och mentala världen är ingen bestående verklighet, och kunskap om verkligheten kan icke förvärvas i dessa världar

 97. Vad som strider mot sunt förnuft kan icke överensstämma med verkligheten

 98. Varhelst splittring visar sig i något avseende, kunna essentialenergierna icke längre verka

 99. Varken filosofi eller vetenskap eller mystik kommer någonsin att kunna lösa kunskapsproblemet

 100. Verkligheten i varje värld är just sådan som den uppfattas i den världen, oberoende av hur den ter sig från en annan värld

 101. Verklighetens materieaspekt utgöres av 49 allt mer sammansatta atomslag

 102. Vetenskap består i att härleda verkningarna ur orsakerna och orsakerna ur verkningarna

 103. Vetenskapens hypoteser äro ohållbara

 104. Vi ha alla del i mänskligheten

 105. Våra fiktioner göra oss blinda för vår okunnighet om verkligheten och livet

 106. Världshistorien är världsdomstolen

 107. Världsutvecklingen försiggår i cykler

 108. Änglar viska enbart falskhet/lögner

 

 

CITAT   

 

Alla frihetskränkande tendenser i politiskt, socialt, ekonomiskt hänseende strida mot Lagen (Till nästa rubrik)

“Målet för människan är att bli ett kausaljag och övergå till femte naturriket. Men medlet att nå målet är att aktivera mentala medvetenheten. Detta gör envar på sitt sätt. I alla händelser är det ingenting som angår andra. Moralisterna tro sig ha rätt, taga sig rätt att klandra andra, döma andra. Det är ett av människans största misstag. Det kränker en av de särskilt i människoriket viktigaste livslagarna: frihetslagen, som ger envar rätt att tänka, känna, säga och handla som han vill inom gränserna för allas lika rätt. Det är dessa gränser som uppfostran måste klargöra för barnen.
“I alla händelser är frihet i alla avseenden en nödvändig förutsättning. Alla frihetskränkande tendenser i politiskt, socialt, ekonomiskt hänseende strida mot Lagen. Det är kanske den första läxan mänskligheten har att lära. Det axiomet gäller även barnuppfostran. Den moderna uppfostran har gjort bankrutt. Det är dock icke principen det varit fel på, utan tillämpningen, som gjorts helt utan förnuft. Uppfostrares ansvar ligger i att barnen uppfostras, bibringas kunskap om verkligheten och livet, om naturlagar och livslagar. Modern uppfostran är ingen fostran alls. Barn befinna sig på barbarstadiet och ha att under uppväxtåren genomlöpa de utvecklingsnivåer de avverkat i föregående inkarnationer. Myndighetsålder motsvarar alltså i verkligheten återerövring av latent insikt, återförvärv av de latenta egenskaper och förmågor, som nya livet avser att vidare utveckla.” L1  7.6.24-25

 

Alla invigda äro dualister (Till nästa rubrik)

Alla invigda äro monister. (Till nästa rubrik)

Alla invigda äro trinitarier. (Till nästa rubrik)

Ett annat exempel: Alla invigda äro monister. Gud är en. Alla invigda äro trinitarier. Verkligheten är trefaldig. Alla invigda äro dualister. Ande-materia är allt. - Samtliga dessa tre uttalanden äro axiom. Den okunnige ser bara motsägelser. ”Dagbok”

   

Alla sjukdomar i alla höljen härröra ytterst från och äro resultat av hämmade eller felaktigt distribuerade energier från högre världar och ifråga om människans höljen av energier från hennes kausalhölje (Till nästa rubrik)

“I alla händelser fordras för riktig esoterisk behandling en kunskap och insikt, som ingen människa kan på egen hand förvärva, utan endast kan erhålla från planethierarkien. Detta slags botande torde i framtiden bli möjligt endast via en ‘gruppsjäl’ av esoteriker (med gemensamhetsmedvetenhet tack vare gemensamma grupphöljet). Det blir alltså gruppens samlade erfarenheter och samstämmiga energier, som kunna utföra arbetet på enda riktiga sättet.
“Ifall denna idé nerdimensionerades till mänskliga organismens sjukdomsproblem, skulle man inse riktigheten i esoteriska axiomet, att alla sjukdomar i alla höljen ytterst härröra från och äro resultat av hämmade eller felaktigt distribuerade energier från högre världar och ifråga om människans höljen av energier från hennes kausalhölje’. Det är nedströmmande energier från kausalhöljet, som hålla lägre höljena vid liv. Ifall eterhöljet icke ändamålsenligt distribuerar emotionalenergien, uppträda ‘sjukdomar’ i organismen. Det finns defekter i alla människans höljen, och ursprungliga orsakerna äro alltid desamma. Den insikten kommer en gång att revolutionera medicinska vetenskapens betraktelsesätt. Och icke bara medicinens. Många teologiska dogmer ska då inses vara okunnighetens fiktioner.” L3  13.2.4-5

 

Alla, som befinna sig i fysiska och emotionala världarna, förakta varandra (Till nästa rubrik)

Enligt ett esoteriskt axiom förakta alla, som befinna sig i fysiska och emotionala världarna, varandra. Av minsta anledning blir det aktivt. Fakta äro absoluta. Fakta ge absolut kunskap. Det finns ingen annan absolut kunskap än fakta. Matematiken är absolut, emedan den utgår ifrån axiomen: rummets och tidens absoluta fakta. ”Dagbok”

 

Alla slag av energier äro trefaldiga till sin natur (Till nästa rubrik)

“Ett fundamentalt axiom i esoteriken är att alla slag av energier äro trefaldiga till sin natur, en upptäckt som återstår för vetenskapen att göra. En av dessa dominerar. Av de två övriga verkar den ena positivt kvalificerande, den andra negativt eliminerande.” L2  4.13.4

 

All evolution är verk av högre materieenergiers inverkan på lägre materier (Till nästa rubrik)

“Ett fundamentalaxiom i esoteriken är att all evolution är verk av högre materieenergiers inverkan på lägre materier. ‘Dirigeringen’ kommer ‘uppifrån’, icke ‘nerifrån’. De plötsligt uppträdande nya egenskaperna hos växter och djur äro impulser från det naturrike, som övervakar biologiska evolutionen.”  L2  2.17.9

  

All historia är redogörelse för effekten av de departementsenergier, som påverka mänskligheten på alla dess olika utvecklingsstadier (Till nästa rubrik)

“Fjärde departementets energier verka starkast inom de olika världarnas fjärde molekylarslag. Det kan vara av intresse att veta, vad hithörande energier komma att medföra för resultat i framtiden. När dessa släppas på inom fysiska världen (49:4), kommer vetenskapen att upptäcka eterhöljets lägsta molekylarslag och därmed eterhöljets existens. Vetenskapen kommer då att kunna lösa drivkraftproblemet, genom studiet av ljudvibrationer upptäcka musikens uppbyggande och förstörande makt, upptäcka rytmiska ‘rörelsen’ i alla livsformer, behärskandet av materien med hjälp av ljudvibrationer. Det finns 27 lagar att upptäcka för behandlingen av färg, rytm och ljud.
“Det som har sagts om fjärde departementets energier torde illustrera esoteriska axiomet, att ‘all historia är redogörelse för effekten av de departementsenergier, som påverka mänskligheten på alla dess olika utvecklingsstadier. Allt skeende är resultatet av dessa energier, så som de cykliskt cirkulera genom naturen och mänskligheten.’ (D.K.)” L3  14.5.20-21

 

All kunskap är återerinring/latent (Till nästa rubrik)

“Det, som jaget aldrig upplevat under sina otaliga livsformer genom naturrikena, kan det icke förstå. Det var ett esoteriskt axiom, som Platon skänkte mänskligheten, att all kunskap är återerinring Det finnes intet nytt under solen’ är ännu ett esoteriskt axiom. Släktet vinner och förlorar ständigt samma kunskap, tills det lärt sig att icke missbruka den. De individer, som icke missbrukat den, få tillfälle att återförvärva den, men lära sig snart att tiga med sin insikt för att icke bli förklarade vansinniga, bli inspärrade, brända eller på annat sätt avlivade eller ‘oskadliggjorda’. Ännu befinna sig religion, filosofi och vetenskap på barnstadiet. Mänskligheten vet intet bättre, därför att den icke förtjänat något bättre.” L2  5.14.11

Platons sats, att kunskap är återerinring, är ett esoteriskt axiom. Detsamma kan sägas om humanisternas skönhetsuppfattning. ”Dagbok”

 “Platon uttalade ett exoteriskt axiom med att göra gällande, att all kunskap är latent och återuppväckes genom liknande upplevelser (vibrationer).” L5  6.5.5

 

All materia har medvetenhet (Till nästa rubrik)

“Överfysiska vetenskapens auktoriteter ha förkunnat, att de större endokrina körtlarna, vilka kontrollera de större organen och fysisk aktivitet, själva kontrolleras av små ‘elektriska’ centralorgan, sedan gammalt benämnda ‘chakraer’. Dessa äro de centra, som förmedla livsenergier, utstrålningar och intryck; enligt universalaxiomet att all materia har medvetenhet: varje slag av materia har sitt slag av medvetenhet och sitt slag av energi. Dessa centra ha sin egen våglängd, som förbinder dem med särskilda kosmiska formande och uppehållande krafter. Dessa livskrafter verka bestämmande på kemiska processerna i respektive körtlar, vilka i sin tur kontrollera de stora organen, såsom hjärta och lever.” L5  10.4.33

“I ett par kapitel tillämpar VSA esoteriska axiomen, att all materia har medvetenhet, att medvetenheten utgör en enhet, att all medvetenhet är både individuell och kollektiv, att detta är grunden för talet om allt livs enhet och allas broderskap.” L5  10.4.55

 

All medvetenhetsexpansion är resultat av meditationsteknik (Till nästa rubrik)

“Det är ett esoteriskt axiom, att ‘all medvetenhetsexpansion är resultat av meditationsteknik’. All evolution betingas av från högre världar nedströmmande atommedvetenhetsenergi, planmässigt distribuerade energier. Individernas metodiska utveckling (när de väl insett saken) är beroende av förståelse för de för dem nya ideerna, inriktad och fasthållen uppmärksamhet på närmast övermedvetna, förr eller senare resulterande i kontakt med ifrågavarande energier.” L2  7.15.7

 

All medvetenhet är både individuell och kollektiv, att detta är grunden för talet om allt livs enhet och allas broderskap (Till nästa rubrik)

“I ett par kapitel tillämpar VSA esoteriska axiomen, att all materia har medvetenhet, att medvetenheten utgör en enhet, att all medvetenhet är både individuell och kollektiv, att detta är grunden för talet om allt livs enhet och allas broderskap.” L5  10.4.55

 

All mänsklig kunskap kommer från idévärlden (Till nästa rubrik)

“All kunskap om allt i de mänskliga världarna finns i kausalvärldens ideer. Vi förvärva kunskap genom att mottaga ideer och genom att konstatera dessa ideers verklighetshalt, deras överensstämmelse med verkligheten. All mänsklig kunskap kommer från idévärlden. Detta är ett esoteriskt axiom. Idén är det primära. Mottagning av kausalideer har ingenting att göra med de nya upptäckter vi genom tillfälligheter kunna göra i anslutning till vad vi redan veta. Att kunskapen även beror på återerinring, följer av att den förvärvats i tidigare inkarnation och därefter finns latent i triadens undermedvetenhet. Men ursprungligen fingo vi den från platonska idévärlden, som innehåller allt rörande fysiska, emotionala och mentala världarna.” MV  7.18.2

 

Allting befinner sig i rörelse, i evig förändring och växling (Till nästa rubrik)

Världsutvecklingen försiggår i cykler (Till nästa rubrik)

All förändring sker enligt eviga naturlagar, vilka äro det enda orubbliga i universum (Till nästa rubrik)

“Herakleitos förklarade, att allting befinner sig i rörelse, i evig förändring och växling. Detta är esoteriska fundamentalaxiomet beträffande tillvarons rörelseaspekt. Han lärde vidare, att världsutvecklingen försiggår i cykler, att all förändring sker enligt eviga naturlagar, vilka äro det enda orubbliga i universum. Allt esoteriskt!” KV  5.4.21

 

Allting består av energier (Till nästa rubrik)

“Astrologien är en del av energiläran, som utgår från esoteriska axiomet, att ‘allting består av energier’ (vibrationer). Astrologien handlar om planetariska, interplanetariska och interstellara energier och dessas inverkan på ‘allt’.” L3  17.6.22

 

Allt liv under evolutionens gång är förändring (Till nästa rubrik)

“Planethierarkien arbetar bland annat på att förbättra mänskliga organismen och göra den mer motståndskraftig mot allsköns sjukdomar; vidare att möjliggöra medvetenhetskontinuitet, så att individen vid uppvaknandet kan erinra sig vad han i sitt emotionalhölje upplevat under sömnen; vidare att behandla hjärncellerna, så att de lättare kunna mottaga kausala och mentala molekyler; redan i unga år lättare väcka latenta vetandet till liv; det skall bli möjligt för kausaljag att redan i treårsåldern bli kausalt medvetna i sin hjärna.
“Den räknar därvid med att vetenskapliga forskningen (bland annat näringsfysiologien) skall kunna klargöra, vilka födoämnen som äro de mest ändamålsenliga för organismen och därmed underlätta planethierarkiens arbete på organismens fulländning. Vetenskapen har all anledning att även uppmärksamma esoteriska axiomet, att allt liv under evolutionens gång är förändring. Detta innebär bland annat, att mycket, som i en föregående epok var ändamålsenligt, i en senare kan vara olämpligt, att vad som tidigare varit omöjligt senare kan bli möjligt.” MV  16.18.4-5

 

Allt liv är en enhet (Till nästa rubrik)

“För inträde i ordnarna krävdes uppnått mystikerstadium (högre emotionala, 48:3). Detta var förutsättningen för att uppfatta och tillgodogöra sig en kunskap, som låg långt över allmänna nivån. Fundamentala axiomet för alla grader var allt livs enhet (‘universellt broderskap’). Det var också därifrån alla ideer utgingo, som kunde uppfattas och verka förädlande. I högre grader delgavs kunskapen om existensen av högre världar och om tillvaron som en gigantisk utvecklingsprocess, även om själva begreppet utveckling icke hade en sådan vetenskaplig utformning som i Pytagoras' hylozoik. Det skulle dröja över 2500 år, innan allmän förståelse fanns, förberedd genom analogien med biologiska utvecklingen, en idé som ursinnigt bekämpades av alla härskande idiologier och endast efter mycken strid kunde ‘slå igenom’. Historien, som skulle ge oss kunskap om det förflutna, har alltför lätt att bortse från idéhistorien och ideernas fruktansvärda kamp för berättigande. Men den historien är viktigare än allt vad krig och annat djävulskap heter, som glorifierats i historiens heliga tempel.” MV  1.16.5

 

Allt skeende är verkningar av orsaker i det förflutna och i nuet (Till nästa rubrik)

Allt skeende är verkningar av orsaker i det förflutna och i nuet, en fundamentala insikt, som ännu icke blivit axiomatisk. Först när man börjar efterfråga alltings mening, har man tagit första steget till förståelse av orsakerna. Och först när man kan konstatera orsakerna, har man rätt att tala om kunskap. Kunskap är insikten om relation mellan orsak och verkan, kausalt vetande, en kunskap ännu förbehållen kausaljag, som kunna objektivt betrakta relationerna i kausalvärlden, skeendets orsaksvärld.” MV  10.8.14

 

Allt som finns av sunt förnuft och verklighetsinnehåll i filosofi och historia har ursprungligen kommit från planethierarkien (Till nästa rubrik)

Det vi veta om fysiska verkligheten är naturforskningens resultat (Till nästa rubrik)

Mänsklig spekulation har alltid vilselett (Till nästa rubrik)

Allt som finns av sunt förnuft och verklighetsinnehåll i filosofi och historia har ursprungligen kommit från planethierarkien. Det vi veta om fysiska verkligheten är naturforskningens resultat. Mänsklig spekulation har alltid vilselett. Detta är esoteriska axiom, som bli erkända såsom sanningar en gång i framtiden. Endast konstaterade fakta borde betraktas såsom hållbara. Mänsklig ‘vishet’ är fåfänglighet.”  L4  7.1.5,  7.105.1

 

Astrologien är fundamentalvetenskapen (Till nästa rubrik)

“Ifall vetenskapsmännen hade blekaste aning om sin oerhörda okunnighet om verkligheten, skulle de icke vara så förbålt tvärsäkra ifråga om sådant de sakna alla förutsättningar att bedöma. Det kan vara på sin plats att understryka esoteriska axiomet, att astrologien är fundamentalvetenskapen. Naturligtvis avses icke vad de nuvarande astrologerna syssla med, ej heller den förvrängning, som allt fler av dessa kalla ‘esoterisk astrologi’. Astrologien är en femte naturrikets vetenskap och har ännu ej fått publiceras. När detta blir fallet, kommer nuvarande astrologien att hamna i slaskhinken. Liksom teologien, filosofien, är den en spekulation med alltför få fakta och därför fiktiv.” L2  4.11.2

 

Bäst som var, är och blir (Till nästa rubrik)

“‘Bäst som var, är och blir.’Det är svårt för människorna, som ha erfarenhet av individerna i tredje och fjärde naturriket på vår planet, att inse det esoteriska axiomets riktighet. Även de giftiga växterna ha en uppgift i naturen, om människorna förstode att använda dem såsom läkemedel.” MV  9.100.1

 

De fel och brister vi se hos andra ha vi själva (Till nästa rubrik)

“Med vårt sladder om andra hindra vi andra och därmed indirekt oss själva. Icke nog därmed. Vi bli oförmögna att själva leva på rätt sätt. Studera sladdrare och konstatera deras oförmåga att svara mot de normer de använda ifråga om andra. De fel och brister vi se hos andra ha vi själva. Annars skulle vi icke se dem. Överdrift? Det är ett esoteriskt axiom 45-jag kunna bekräfta, som genomskåda det latenta undermedvetna, detta som en gång skall komma i dagen just därför att vi sladdrat om andra.” MV  9.94.3

 

Delkunskap är ej kunskap (Till nästa rubrik)

“För att kunna fälla riktiga omdömen måste man ha total kännedom om det som bedömes. Det har man praktiskt taget aldrig, förrän man är suverän med hundraprocentig kunskap.
“Det är ett esoteriskt axiom, att delkunskap ej är kunskap. Särskilt gäller detta livskunskapen. Människorna absolutifiera alla principer de fått tag på. Man kan icke bedöma efter en enda princip, ifall det fordras kännedom om flera, om många, om ‘tusen’ för att kunna bedöma rätt. För att kunna lära måste man lära en princip i taget. Okunniga börja genast bedömningen efter den enda princip de lärt. Resultatet måste i de flesta fall bli idiotiskt.” L4  7.47.4-5

 

Den bästa av världar (Till nästa rubrik)

“De kollektivväsen, som av urmateriens atomer forma manifestationer, i vilka det onda omvandlas icke endast till slutligt gott utan dessutom ägnat att göra manifestationens världar rikare, fulltonigare, kraftutvecklingen till det goda mäktigare, göra det bästa möjliga av de ofrånkomliga betingelserna. Uttrycket ‘den bästa av världar’ låter för livsokunnigheten som ett blodigt hån. Det är ett esoteriskt axiom. Icke gudarna utan människorna bära ansvaret för att vårt klots fysiska och emotionala världar göra skäl för beteckningen helvete.” DVS  3.50.6

 

Den invigde vet emedan han arbetar (Till nästa rubrik)

Exoteriska axiomet, “den invigde vet emedan han arbetar”, betyder att kunskap förvärvas genom experiment och erfarenhet. L2  9.29.7

   

Den som en gång varit i direkt kontakt med essentialvärld eller kausalvärld kan aldrig glömma sin egen odödlighet (Till nästa rubrik)

Den som missbrukar kunskapen kan för flera inkarnationer förlora förståelsen och instinkten (Till nästa rubrik)

Den som en gång varit i direkt kontakt med essentialvärld eller kausalvärld kan aldrig glömma sin egen odödlighet. Den erfarenheten lever kvar som outrotlig instinkt i alla följande inkarnationer. Det är ett axiom. Den som missbrukar kunskapen kan för flera inkarnationer förlora förståelsen och instinkten. Det är ett annat axiom. Den som blir invigd får en essentialmolekyl av 7de, 6te, 5te, 4de, etc. molekylarslaget från hierarkiens centrum. Den molekylen kan sedermera avlägsnas vid missbruk eller om det för arbetet i någon inkarnation skulle visa sig lämpligt. ”Dagbok”

 

Den som ger han får (Till nästa rubrik)

“‘Den som ger han får.’ Det är ingen paradox utan ett esoteriskt axiom och uttryck för en livslag. Eftersom människorna i sin stora livsokunnighet äro aningslösa om livslagarna, präglade man i esoteriska kunskapsordnarna dylika talesätt för att de bättre skulle kunna begripas och förstås, men därför fordras minst att ha uppnått kulturstadiet. De äro alltså icke för dem på lägre stadier. Uttrycket är en omformulering av skördelagen.” L3  2.24.9

 

Den som har verklig kunskap och insikt handlar icke mot Lagen (Till nästa rubrik)

“Visheten börjar med insikten om det ‘ondas’ betydelse för utvecklingen såsom pådrivande faktor, insikten om betydelsen av de latenta felens framträdande, förståelsen för misstags och misslyckandens betydelse. Innan dess har den negativa inställningens passivitet och underlåtenhet varit förhärskande, låt-gå-systemet varit bekvämast, fruktan för att begå misstag förstärkt fegheten. Rätt svarade Dante på frågan ‘vilken känner det goda?’ med ‘den som känner det onda’. Det ondas livsförvändhet, som vi dagligen uppleva, lär oss slutligen inse det godas nödvändighet. Det onda är laglösheten och det ondas grund är livsokunnigheten. Ty den som har verklig kunskap och insikt (däri inräknat vetskap om tillvarons omutlighet), handlar icke mot Lagen. När den insikten blivit axiomatisk hos mänskligheten i stort, har människan uppnått myndighetsåldern, icke förr.” L1  8.5.9

 

Den som icke vill tjäna livet är dess fiende (Till nästa rubrik)

“Det är i medvetenheten vi göra upptäckterna, vilka bestå i ideer. Varken logik eller matematik finner några ideer. Dessa ideer få vi till skänks, när vi visa att vi vilja använda dem på rätt sätt: för att tjäna livet. Det är icke meningen att vi ska tjäna oss själva, som äro fiender till livet. Överdrift? Ja, men i huvudsak sant. Därom vittnar icke endast historien utan även vår tid. Att begära mer och mer för egen del, när de flesta sakna det nödvändigaste, vittnar icke om universellt broderskap. Och den som icke vill tjäna livet är dess fiende. Det axiomet har man ännu ej ens upptäckt. Människorna anklaga livet för det elände de själva äro orsak till. De begära hjälp. Till vad då? Till fortsatta brott mot livslagarna?” L4  7.71.22

 

Den som icke älskar hatar (Till nästa rubrik)

“Däremot tar VSA upp problemet såsom ett mentalt och visar, hur vi kunde förverkligat mänsklighetens enhet för längesedan, om vi följt de råd som alla tiders vise givit oss. Långsamt, steg för steg, ha vi vidgat vårt känsloområde att omfatta allt fler: familj, släkt, stam, nation för att äntligen ­ under förintelsehotet ­ lära oss inse, att hela mänskligheten utgör en enhet. Allt efter utvecklingsstadium begränsa sig människorna fortfarande, behärskade av de självblindhetens egoistiska illusioner, att vi kunna avsöndra oss, utesluta andra från vår gemenskap. Detta är utslag av hat (fruktan, förakt) och grunden till allas krig mot alla. Den som icke älskar hatar. Det är känslolivets lag och axiom. Och den, som ej insett detta, har långt kvar till livsförståelse. Hela historien vittnar om, att dem vi icke älska förbli våra fiender (sällan öppna men alltid hemliga). Det dagliga psykologiska beviset är att alla tala illa om alla, som de icke älska (till och med om sina välgörare, ‘andliga’ eller lekamliga). Till det andliga hör naturligtvis allt som berör medvetenhetsaspekten: vetande etc.” L5  10.4.5

 

Den som saknar humor är icke mogen för esoteriken (Till nästa rubrik)

“I ett kapitel talar läraren om humor. Det är som bekant ett esoteriskt axiom, att den som saknar humor icke är mogen för esoteriken. Humor befriar oss från inbilskhet, självmärkvärdighet, sårbarhet, prat om oss själva. Hand i hand med humor går allmän gladlynthet (cheerfulness). En esoteriker är ingen medlem av föreningen för den löjliga högtidlighetens långa ansikte. Han söker befria sig från de barnsligheter som de flesta vuxna visa prov på, särskilt när de tro sig duktiga.” L5  16.12

 

Den vise styr sina stjärnor, dåren styres av dem (Till nästa rubrik)

“‘Viljan’ är ofri, när individen behärskas av utifrån kommande vibrationer i sina höljen. Han blir fri genom att lära sig behärska dem genom egna vibrationer. Esoteriska axiomet lyder: ‘Den vise styr sina stjärnor, dåren styres av dem.’” L3  17.4.4

   

Det finnas lagar i allt och allt är uttryck för lag (Till nästa rubrik)

“Ingen högsta makt kan nå dynamis allmakt, som fordras för att frambringa uratomer i urmaterien. Detta verk kan endast urmateriens dynamiska energi utföra. Även de högsta väsen äro underkastade Lagen. Urmateriens och dynamis egen natur är grunden för alltings lagenlighet och omöjliggör ‘godtycklig’ allmakt. Lagen visar sig i oföränderligheten i materieprocessen samt i materiens och energiens oundvikliga konstantrelationer. Varje lag är en del av allt allmännare konstantkomplex, vilka slutligen uppgå i den grundlag, som härflyter ur materiens natur. Annorlunda uttryckt: naturlag är dynamis mekaniska sätt att verka. Ju mer materieprocessen och därmed differentieringen fortskrider, desto fler lagar komma till synes. Funnes ingen lag, skulle stenen icke falla, ingen teknik vara möjlig, ingen förutsägelse göras, vore kosmos ett kaos. Antagandet av frånvaro av lag är bevis på okunnighet. Enligt esoterikens fundamentalaxiom finnas lagar i allt och är allting uttryck för lag. Den, som har kunskap om alla lagar, är allvetande. Allmakt är möjlig endast genom absolut felfri tillämpning av samtliga lagar.” DVS  2.52.6

 “Enligt esoterikens fundamentalaxiom finnas lagar i allt och är allt uttryck för lag. Den, som har kunskap om alla lagar i alla världar, är allvetande. Allmakt såväl som frihet är möjlig endast genom absolut felfri tillämpning av samtliga lagar.” KV  4.11.7, L2  7.3.17, MV  1.36.5

 

Det finnes intet nytt under solen (Till nästa rubrik)

“‘Ingenting nytt under solen’ är ett esoteriskt axiom, som judarna hittade i babyloniska arkiv och som de aldrig förstått, utan plockat samman med allsköns talesätt, vilka de tillagt Salomo (Shloma), deras förnämsta sagofigur. Naturligtvis har mänskliga snusförnuftet, som begriper allting, levererat allsköns gallimatias om tesen. Den betyder, att alla de ideer, som under mänskliga medvetenhetens utvecklingsprocess efterhand komma till mänsklighetens kännedom (i den mån möjligheten förstå dem förvärvats), alltid funnits i idévärlden. Upprepas bör, att ‘ideer’ (icke illusioner och fiktioner) avse alla tre verklighetsaspekterna. De upptäckas i den mån de förverkligas. Det är därför okunnigheten och oförmågan aldrig kan förstå deras innebörd, hur mycket av skarpsinne och djupsinne än ödslas därpå.” L2  9.14.1

Femte departementet “är mentalvärldens egentliga departement, och femte departementets materiemedvetenhetsenergier verka friktionsfritt, ändamålsenligt och med högsta effekt i mentalvärlden. Därtill kommer, att mentalvärlden är människans speciella värld. Den högre mentalvärlden (kausala) är verklighetsideernas värld, innehållande alla de ideer, som alls kunna förverkligas i de tre lägsta atomvärldarna (47­49). Därav esoteriska axiomet, ‘Intet nytt under solen’, som tillskrives legendens sagofigur. Kausalvärlden (47:1-3) är kausala intuitionens värld, och egentliga mentalvärlden (47:4-7) är konkreta ‘ideernas’, vilka till 99 procent bestå av fiktioner. Riktiga äro de endast såsom konkretiserade kausalideer, ty kunskapen finns endast i kausalvärlden.” L3  14.6.1

 “Det, som jaget aldrig upplevat under sina otaliga livsformer genom naturrikena, kan det icke förstå. Det var ett esoteriskt axiom, som Platon skänkte mänskligheten, att all kunskap är återerinring Det finnes intet nytt under solen’ är ännu ett esoteriskt axiom. Släktet vinner och förlorar ständigt samma kunskap, tills det lärt sig att icke missbruka den. De individer, som icke missbrukat den, få tillfälle att återförvärva den, men lära sig snart att tiga med sin insikt för att icke bli förklarade vansinniga, bli inspärrade, brända eller på annat sätt avlivade eller ‘oskadliggjorda’. Ännu befinna sig religion, filosofi och vetenskap på barnstadiet. Mänskligheten vet intet bättre, därför att den icke förtjänat något bättre.” L2  5.14.11

 

Det förflutna ligger i nuet (Till nästa rubrik)

“Liksom fosterutvecklingen innebär en snabbupprepning av hela biologiska utvecklings- processen, så medför varje ny inkarnation en rekapitulation av medvetenhetsutvecklingen från mineralstadiet (såväl generellt som individuellt). Det är även ett av de många exemplen på esoteriska axiomet, att det förflutna ligger i nuet och kan även tjäna som illustration till ‘ingenting nytt under solen’. De processer individen får genomgå äro gemensamma för alla monader. Den individuella gestaltningen växlar men det fundamentala är lagenligt fixerat.” L2  9.14.6

 

Det kan omöjligt finnas något, som motsvarar vad okunnigheten kallat ‘underverk’ i hela kosmos (Till nästa rubrik)

“Esoteriken hävdar såsom axiom, fundamentalt faktum, att det i hela kosmos omöjligt kan finnas något, som motsvarar vad okunnigheten kallat ‘underverk’, ‘genombrott av naturlagar’ etc. Men den medger gärna, att det finns mycket, som för okunnigheten ter sig såsom underverk.” L3  13.2.7

 

Det man vet om de stora är legenden om dem (Till nästa rubrik)

“Man har klandrat Bacon för att han icke framlade det kunskapssystem, som han föregav sig vara i besittning av. Man har dömt honom för mycket annat också. När esoteriska historien en gång får offentliggöras, kommer esoteriska axiomet till sin rätt, att det man vet om de stora är legenden om dem.” KV  5.17.5

 “Att 43-jaget Gautama Buddha i sin sista inkarnation, såsom chef för planethierarkiens andra departement, och i den inkarnation han blev 42-jag och därmed inträdde i andra gudomsriket eller första kosmiska riket, skulle ha begått stora misstaget att icke fullgöra sina förpliktelser mot hustru och barn, sin dharma, borde åtminstone en indier begripa omöjligt kan överensstämma med verkliga förhållandet. Kanske en procent av allt som påstås om Buddha är riktigt. Esoteriska axiomet förblir oföränderligt giltigt: vad människorna kunna veta om de stora tillhör legenden.” L4  3.9.6

 

Det mentala vitaliseras genom det emotionala (Till nästa rubrik)

“Den fundamentala bristen i pedagogiken är tron, att läraren är till endast för att bibringa eleverna fakta, att undervisning enbart är ett vädjande till barnens intellekt. På emotionalstadiet bibringas kunskapen genom kärleksfull förståelse. Det mentala vitaliseras genom det emotionala. Detta är ett fundamentalaxiom i esoteriska pedagogiken. Hos ‘födda pedagogerna’ gör sig denna latenta insikt instinktivt och automatiskt gällande. Det är sådana lärare man minns med vördnad och tacksamhet.” L1  7.8.1

 

Det onda måste sig självt ovetande i långa loppet tjäna det goda (Till nästa rubrik)

“Fruktan, livsokunnighetens drivkraft, fruktansvärt missförstådd och missbrukad, har trots allt elände visat sig vara utvecklingens hävstång, bekräftande esoteriska axiomet, att det onda sig självt ovetande i långa loppet måste tjäna det goda.” L2  9.16.9

 

Det är de mekaniskt verkande krafterna, som äro egentliga orsaken till alla förekommande sjukdomar i alla fyra naturrikena (Till nästa rubrik)

Det är de mekaniskt verkande krafterna, som äro egentliga orsaken till alla förekommande sjukdomar i alla fyra naturrikena. Detta är ett esoteriskt axiom, som naturligtvis förkastas av de lärde. Det lär dröja, innan vetenskapen har möjlighet att konstatera detta eller att godtaga denna upplysning som ett esoteriskt faktum och en hypotes att arbeta med. Att sjukdomar förekomma i växtriket, har redan kunnat konstateras. Men yttersta orsaken till denna företeelse kan man icke finna, endast de mest närliggande.” L2 4.8.5

 

Det är vibrationernas infallsvinklar, som bestämma slag av påverkan och effekten (Till nästa rubrik)

Det är vibrationernas infallsvinklar, som bestämma slag av påverkan och effekten. Det är ett av astrologiens fundamentalaxiom. Det axiomet skulle även fysikerna kunna ha nytta av, om de begrepe den saken. De kunde t. ex. börja med solstrålarnas infallsvinklar och dessas effekt.” L3  17.6.39

 

Du liknar den ande du förstår (Till nästa rubrik)

“Liksom få av Platons läsare äga förutsättning att förstå vad Platon egentligen menade, så måste individen ha uppnått åtminstone kulturstadiet för att kunna uppskatta Emerson rätt. Goethes ord, ‘du liknar den ande du förstår’, hör till de esoteriska axiomen. Det var Goethes svar till sina kritiker och något för litteraturdoktorerna att försöka fatta.” L5  13.2.8

 

Dygd är vetande (Till nästa rubrik)

Den som vet det rätta, gör det rätta (Till nästa rubrik)

“Det finns inga medfödda ideer, ingen medfödd kunskap, inga medfödda förmågor. Men det finns större eller mindre anlag, förutsättningar för kunskaps eller förmågas mer eller mindre snabba förvärvande.
“Utgående från dessa fakta förstår man vad Platon menade, när han låter sin Sokrates formulera axiomen: ‘Dygd är vetande. Den som vet det rätta, gör det rätta.’ Med ‘vetande’ menade Platon tillräcklig livserfarenhet, förutsättningarna för insikt, förståelse och förverkligandets förmåga. För den som i föregående liv förvärvat kunskap och förmåga, räcker det med antydningen. Han fattar omedelbart vinken, inser det självklara och gör sedan automatiskt det rätta.
“Platon har med dessa satser formulerat det godas lag: att människan alltid följer det högsta hon verkligen inser och förstår, därför att hon icke kan annat, därför att det för henne är ett behov och en glädje att få göra det. Lagen gäller på alla utvecklingsnivåer.” DVS  3.4.3-5

“Eftersom de flesta aldrig nått högre utvecklingsstadium och föga göra för sin utveckling i ny inkarnation (nöjenas uppgift: att ‘slå ihjäl tiden’), så förbli de på hithörande nivåer. Men den som nått humanitetsstadiet (47:5) odlar instinktivt och automatiskt (undermedvetet) de attraherande (‘altruistiska’) känslorna samtidigt som principtänkandet efterhand vidgas till perspektivmedvetenhet. På detta stadium blir förnuftet dominerande faktorn, det emotionala mentalt behärskat och Platons sats, att den som vet det rätta gör det rätta, ett axiom vars giltighet teologerna alltid bestridit, får närmast karaktären av lag.” L1  6.3.3

 

Där ingen vision finnes, gå folken under (Till nästa rubrik)

“De esoteriska verklighetsföreställningar, vilka genom sin mer eller mindre exakta definition blivit begrepp, äro beroende av de allmänbegrepp som för viss tid gälla inom filosofiska och vetenskapliga terminologien. Bristen på logisk skolning har i alla tider medfört en naiv bokstavstro, som i formuleringens blotta språkliga exakthet tror sig äga verklighetskriterium. Verklighetsföreställningarna förändras ständigt på grund av att kunskapen om verkligheten ökar. För mental- medvetenheten (människans högsta slag) kunna övermänskliga och kosmiska verkligheter framställas endast i mentala begrepp, som icke kunna förklara högre slag av verklighet. Dessa begrepp kunna följaktligen icke ge mer än en ‘vision’. Att en vision trots detta är nödvändig, är en helt annan sak. ‘Där ingen vision finnes, gå folken under’ är ett esoteriskt axiom.” MV  6.3.1

 

Endast högre slag av medvetenhet kan klart inse lägre medvetenhets begränsning (Till nästa rubrik)

“Såsom ett esoteriskt axiom gäller, att endast högre slag av medvetenhet klart kan inse lägre medvetenhets begränsning. Endast andrajaget kan inse förstajagets begränsning. Endast tredjejaget kan inse andrajagets begränsning. Endast ett kosmiskt jag (lägst ett jag i andra gudomsriket, 36-42) kan inse tredjejagets begränsning. Och så vidare. Kontentan av det sagda är att ingen vet sin egen begränsning, förrän han får besked därom av ett högre jag.” MV  3.15.5

 

Endast intuitionen kan lösa verklighets- och livsproblemen (Till nästa rubrik)

“Den exoteriska filosofien trodde sig kunna lösa problem med hjälp av fantasikonstruktioner. Den kommer i sinom tid att ersättas av den esoteriska filosofien. Denna utgår från esoteriska axiomet, att endast intuitionen kan lösa verklighets- och livsproblemen. Intuitionen är den övermedvetenhet som har tillgång till kausala och essentiala medvetenheterna. Någon gång kan den, som lever för ett problem, från dessa medvetenheter få en blixt som ger lösningen. Men det är icke så ofta som de okunniga anta.” L5  20.19.1

 

Energi följer tanken (Till nästa rubrik)

“Esoteriska axiomet ‘energi följer tanken’ anger, att aktiva medvetenhetens yttringar påverka materien att verka såsom energi.” KV  1.28.2

 “Också ‘energi följer tanken’ är ett esoteriskt axiom, som psykologerna ännu ej kunna fatta.” KV  2.18.14

 “Esoteriska axiomet att ‘energi följer tanken’ kan utsträckas till att energi följer uppmärksamheten, ty det är genom den som energien strömmar ut i höljena och i omgivande världarna. Uppmärksamheten är jagets aktivitet. Uppmärksamheten är detsamma som medvetenhetens koncentration. Och denna koncentration på (uppmärksamhetens oavbrutna fasthållande vid) ett visst medvetenhetsinnehåll eller föremål är förutsättningen för meditation. ‘Leva i nuet’ kan endast den, som förvärvat förmåga av medvetenhetskontroll eller självdirigerad uppmärksamhet. Begynnaren begår felet att ‘spänna sig’, bli ‘intensiv’, vilket påverkar nerver, hjärna och blodomlopp. Det är nödvändigt vara fullständigt ‘avspänd’ vid såväl koncentration som meditation. Innan man lärt sig detta, blir all koncentration tröttande. Därefter blir den automatiserad vana och blir ‘distraktion’ (splittrad uppmärksamhet) snarare en ansträngning.” L2  4.19.2

“Tre esoteriska axiom av stor betydelse äro: ‘tankar äro ting’, ‘energi följer tanken’, ‘rätt motiv medför rätt handling och skapar rätta former’. Ännu lär det dröja, innan människorna inse dessa axioms riktighet och fundamentala betydelse. För aspiranten på lärjungaskap visa de nödvändigheten av tankekontroll. Därtill kommer vikten av att ständigt undersöka orsakerna till verkningarna, följderna, effekten av ord och tal.
“‘Energi följer tanken.’ Men därvid gäller att med skapande fantasiens hjälp visualisera en levande bild av det önskvärda och låta denna tankeform utföra arbetet, vilket den ofelbart gör, om vi använt rätta metoden.” MV  9.129.3-4

 

Envar är sin egen lyckas smed (Till nästa rubrik)

“I Manus lagar heter det med rätta: ‘En enda god handling är bättre än tusen goda tankar, och de som fylla sina plikter äro förmer än de lärde som förkunna dem.’
“‘Envar är sin egen lyckas smed’. Detta bevingade ord är en översättning till bildspråk av ett esoteriskt axiom. Ifall människan icke är det, så får hon försöka i liv efter liv, tills hon blir det. Ty hon skall bli det. Lagen heter självförverkligande. Människan skall lära sig stå på egna ben, veta vad hon bör göra och icke göra och taga följderna av egna tankar, ord och gärningar. Livet är vad vi göra det till: ett lyckligt eller olyckligt. Att mänskligheten i sin skenbart obotliga livsokunnighet icke vill inse det, ändrar icke en omutlig lag.
“Men dumheten tror sig kunna stifta lagar för livet. Nåja, envar är herre över sin vishet. Och snusvisheten tror sig alltid ha rätt. Den är en sjukdom, som det oftast tar en lång serie smärtsamma operationer (inkarnationer) att bota.” L1  9.38.33-35

 

Erforderliga förutsättningar för förståelse av konstens väsen finnas först på kulturstadiet (Till nästa rubrik)

“Utmärkande för civilisationsstadiet är subjektivismens herravälde. Förnuftet blir suveränt och proklamerar utan kunskap om verkligheten förnuftets diktatur. Men utan kunskap om livets lagar blir förnuft godtycke. Subjektivismen är den godtyckets princip, som måste leda till laglöshet, formlöshet och kaos. Estetiken är lika verklighetsfrämmande, lika desorienterad som filosofien i övrigt. För den av konstteorier ofördärvade skönhetsuppfattningen är urartningen av våra dagars konst ytterligare bekräftelse på esoterikens axiom, att erforderliga förutsättningar för förståelse av konstens väsen finnas först på kulturstadiet.” DVS  3.21.1

 

Ett verk skall bedömas efter sin verklighetshalt. Fysiska personen är ingenting annat än pennan. Det är jaget bakom personligheten som dikterat innehållet (Till nästa rubrik)

 “Ett typiskt exempel på omdömeslöshet är att efter ytliga intryck av personligheten döma om personens verk. Ett verk skall bedömas efter sin verklighetshalt. Fysiska personen är ingenting annat än pennan. Det är jaget bakom personligheten som dikterat innehållet. Som de flesta esoteriska axiom kan detta tydligen icke för ofta uttalas.” L4  5.15.3

 

Förnuftet saknar nödvändiga förutsättningar konstruera ett system som överensstämmer med verkligheten (Till nästa rubrik)

T.f. professorn i teoretisk filosofi i Uppsala (l909), Karl Hedvall, var den fulländade logikern med en enastående analytisk kapacitet. Han klarlade också i sin undervisning samtliga filosofers logiska misstag. För honom var filosofien hänsynslös kritik. När man under hans ledning genomgått filosofiens historia fanns "ingenting kvar" av filosofernas verk. Den fasta grund han stod på och själv kommit fram till var att objektiva förståndets verklighetsuppfattning var enda riktiga och att filosofiska systemen voro subjektiva förnuftets ohållbara konstruktioner. Han ansåg att förnuftet saknade nödvändiga förutsättningar konstruera ett system som överensstämde med verkligheten. Det är också ett esoteriskt axiom. Tyvärr ser det ut som om filosoferna ha långt kvar innan de nå fram till den insikten. De fortsätta med sina konstruktioner, ty det är vad moderna begreppsanalysen ytterst syftar till. De söka med psykologiens hjälp lösa det kunskapsteoretiska problemet oberoende av all psykologi. Sinnesförnimmelserna ge oss ytlig kunskap om iakttagbara, fysiska verkligheten. Men redan "atomforskningen" vederlägger dylika försök. Och högre slag av förstånd (objektiv medvetenhet) som konstaterar fakta i för normalindividen osynliga materiella verkligheter kommer att medföra definitiva avlivandet av moderna filosofiens spekulationer. ”Dagbok”

 

Förstajaget kan icke utforska verkligheten och denna oförmåga är en oöverkomlig begränsning för förstajaget (Till nästa rubrik)

“Tyvärr utgör den för normalindividens objektiva medvetenhet ‘synliga’ delen av kosmiska materiella verkligheten endast en procent av det hela. Det lär emellertid dröja, innan vetenskapen godtar de esoteriska axiomen, att förstajaget icke kan utforska verkligheten och att denna oförmåga är en oöverkomlig begränsning för förstajaget. Monaden kan såsom fulländat förstajag förvärva objektiv medvetenhet i 16 molekylarslag av solsystemets 42. Förstajaget kan icke självt överskrida gränsen mellan mentala och kausala medvetenheten. Detta är möjligt endast genom kontakt med andrajaget och hjälp från dem som blivit andrajag. Att mystiker, ockultister, klärvoajanter och yogier bestrida detta faktum, är givet. Men då äro de offer för egen okunnighet eller lita på andras.” MV  3.33.4

 

Glädje ger styrka (Till nästa rubrik)

“‘Glädje ger styrka.’ Det är ett esoteriskt axiom, som lärjungen till planethierarkien får inarbeta i sin dagliga meditation. Ockulte ledaren av nazismen lyckades uppsnappa axiomet och lät proklamera det som devis (Kraft durch Freude), till ingen nytta, eftersom verkliga glädjekällan saknades.” MV  9.202.22

 

God skörd är tecken på livsokunnighet (Till nästa rubrik)

“Det finns ett sätt att reducera skördelagens betydelse och skördefaktorernas makt till ett minimum. Och det är den radikalt ändrade inställning, som uppger alla önskningar för egen del, alla anspråk på god skörd, egen lycka, lever endast för att göra andra lyckliga. Denna goda sådd medför i stället för försakad god skörd snabb utveckling. Detta förklarar esoteriska axiomet, att god skörd är tecken på livsokunnighet: man föredrar lycka framför utveckling. Man inser ej, att lyckan förstärker egoismen och därmed sår sämre sådd.” DVS  3.51.8

   

Godtag ej sanningar som ej en gång under utvecklingens gång ska kunna konstateras av alla (Till nästa rubrik)

“Det var uppsalafilosofernas stora förtjänst, att de lade solida grunden för objektiva uppfattningen av verkligheten och sökte påvisa det felaktiga i alla dittillsvarande filosofiska system, vilka samtliga voro subjektivismer. Kravet att vi ej ha logisk rätt att godtaga sanningar, som ej ligga inom möjlighetens ram att konstateras av alla (kravet på allmängiltighet och logisk ofrånkomlighet), var en hälsosam reaktion mot subjektivisternas godtycke och fantasteri. Sedan beror det på, vad man menar med ‘möjlighet’ och ‘alla’. Ifall man utökar satsen med ‘en gång under utvecklingens gång ska kunna konstateras av alla’, får man ett esoteriskt axiom.” L4  7.83.9

 

Ideer regera världen (Till nästa rubrik)

“Ju närmare individen kommer idealitetsstadiet, desto starkare påverka idealen individen och framstå såsom nödvändiga faktorer för utvecklingen. ‘Ideer regera världen.’ Denna Platons sats är ett esoteriskt axiom. På humanitetsstadiet äro humanitetsideerna suveräna. Rätt blir bestämmande makten. Allt tydligare framstår hela mänskliga utvecklingen som ett instinktivt trevande mot frihet och enhet.” DVS  3.28.8

Ideer styra världen. “Vilket torde framgå av följande:                                            Kosmiska ideer
                      Hierarkiska ideer
                      Ideerna i mänskligheten

                       “‘Ideer styra världen
“Med dessa ord har den ‘gudomlige’ Platon ‘skvallrat ur skolan’ och förrått ett esoteriskt axiom. Han vågade det, emedan han insåg, att ingen skulle begripa axiomet. Och han har fått rätt.” KV  2.14-15.1

 

Ingen ansträngning är någonsin bortkastad (Till nästa rubrik)

“Lagen för återfödelse vill D.K. hellre kalla ‘gynnsamma möjlighetens lag’ (law of opportunity), vilket visar hur planethierarkien ser på reinkarnationen. I varje fall är den en utvecklingens nödvändiga följdlag. Vi utvecklas genom att i nya liv under ständigt ändrade förhållanden i alla avseenden göra erforderliga livserfarenheter, förvärva ökad förståelse för livsföreteelserna. Genom att skörda vad vi sått lära vi att leva så, att våra framtida liv bli allt mer ändamålsenliga och lyckliga. Den insikt, de egenskaper och förmågor vi förvärvat finnas latenta och bli dels omedelbar förståelse, dels lätt återförvärvad kapacitet. ‘Ingen ansträngning är någonsin bortkastad’, är ett esoteriskt axiom. Och vad vi gjort för andra få vi igen. Den, som arbetar på utvecklingen (livets mening), utvecklas själv på snabbaste sätt och når femte naturriket med minsta antalet återfödelser. Det beror på oss själva, om våra framtida liv ska bli framgångsrika.” L3  11.3.14

 

Ingen ger ostraffad andra verklig kunskap (Till nästa rubrik)

Det är ett esoteriskt axiom, att ingen ostraffad ger andra verklig kunskap. Folk vill behålla sina fiktioner och illusioner och riva den som ger dem sanningens pärlor. "Den där ska icke lära mig någonting." Hatmänniskorna kunna endast läras genom fruktan. Knappt att man vågar ge dem kunskap, som inse sin okunnighet och hungra och törsta efter något verkligt. I varje fall får det som läres icke ligga utom räckhåll för förståelse. Man begår ständigt felet att anta, att det räcker med att de kunna begripa. Allt detta har indiska yogis insett för tusentals år sedan. Därför hålla de kunskapen hemlig. ”Dagbok”

 

Ingen människa kan ge oss verklig kunskap om överfysiska världar (Till nästa rubrik)

“Man måste göra skillnad på sökare och sökare. Det finns massor av sökare på jakt efter allt ‘mystiskt och ockult’, vilka sammanblanda esoterik (hylozoik) med parapsykologi, spiritualism, yoga, sideriska pendeln etc. Dessa böra få klart för sig, att hylozoiken sysslar med fakta från planethierarkien och icke med mänskliga okunnighetens spekulationer i det ockulta. Den betraktar spiritualism, klärvoajans, ‘rosenkreuzarläror’, svammel om kosmisk medvetenhet etc. som beklagliga förirringar av självbedragna. Ingen människa (ingen yogi) kan ge oss verklig kunskap om överfysiska världar. Det axiomet måste slås fast. Man behöver emellertid icke förbli sökare. När man funnit det enda verkliga, sanningen, kunskapen om verkligheten, sådan den förkunnas av planethierarkien, vore det meningslöst att ‘söka’. Det hindrar inte, att man ‘följer med’ och studerar människosläktets tafatta försök att orientera sig i verkligheten för att konstatera, hur långt medvetenhetsutvecklingen fortskridit.” L3  6.5.7

 

Ingen självlärd skådare såg någonsin riktigt (Till nästa rubrik)

“Att kalla objektiv medvetenhet om materiens för ögat osynliga molekylartillstånd för ‘syn’, är missvisande. Objektiv medvetenhet om materiell verklighet, oberoende av organismens sinnesorgan, innebär medvetenhet om ojämförligt mycket vidare materie- och vibrationsområden än endast synens. Atomens totala objektiva medvetenhet (och samtliga atomers i aggregatet, så länge de tillhöra aggregathöljet) är omedelbar, oförmedlad, direkt uppfattning av samtliga vibrationer inom egna materieslaget, som nå aggregathöljet. Även uttrycket klarsyn (klärvoajans) är oegentligt. Tyvärr se ‘klarseende’ sällan klart. Självbedrägeri är oundvikligt för den i emotionala och mentala världarna oerfarne. ‘Ingen självlärd skådare såg någonsin riktigt’ är ett esoteriskt axiom. Detta beror på två olika grunder:
“Emotional objektiv medvetenhet gör icke emotionalvärlden mer begriplig än fysiska världen är för den okunnige. Icke en gång mental objektiv medvetenhet ger förmåga att utan vidare begripa verkligheten. ‘Man ser blott vad man redan vet’ är en regel, som gäller för fysisk, emotional och mental verklighet. Okunnighetens teorier ge endast skenkunskap. Om det man tror sig veta är felaktig hypotes eller teori, ‘ser’ man fel d.v.s. missuppfattar. Man tar delen för det hela. Och okunnighetens teorier äro konstruerade på grundval av alltför få fakta.
“Emotional och mental materia lyda svagaste medvetenhetsyttring. Förutfattad åsikt, förmodan, förväntan, önskan, om än omedveten eller oavsiktlig, formar materien i dessa världar, varför verkligheten i emotionala och mentala världarna alltid motsvarar gjord föreställning. Den okunnige eller oerfarne saknar möjlighet avgöra, om det förefintliga är egen eller annat väsens ‘skapelse’ eller oföränderlig verklighet. Teorier, fördomar, vidskepligheter, inbillningar av alla slag forma materien i emotionalvärlden och mentalvärlden. Därför kallas dessa två världar illusionens världar. Den, som i dessa vill studera materiella verkligheten, måste förhålla sig avvaktande och lära sig noga skilja mellan tillfälligt eller permanent formad samt oformad materia. Att även den fysiska världen räknas till ‘den stora illusionen’, beror på att i samtliga dessa världar subjektiva medvetenheten saknar tillfyllestgörande sanningskriterier, vilket subjektivismens och ännu härskande skolastiska logismens historia är tillräckligt bevis på. Däremot är kausal och högre materia av sådan beskaffenhet, att den omöjliggör självbedrägeri. Kausalvärlden kan icke begripas med, uppfattas genom eller uttolkas efter teorier. Den måste kausalt upplevas.” DVS  2.27.9-11

“De flesta s.k. förkunnare i ‘esoterik’ ha förvärvat emotional klärvoajans. De mest kända äro Swedenborg och Rudolf Steiner. Båda voro självlärda skådare, aningslösa om esoteriska axiomet, ‘ingen självlärd skådare såg någonsin riktigt’. Endast kausaljag bli icke offer för illusioner och fiktioner. Endast kausaljag kunna ‘skåda de eviga ideerna’ för att tala med den ännu totalt missförstådde Platon, som endast esoteriker kunna tolka rätt. Med detta enkla faktum ramlar hela exoteriska filosofien. Det betyder ej, att filosofien är ‘värdelös’. Det betyder, att den lär oss, hur vi icke skola tänka och det är viktigt nog, ty utan den insikten begå vi samma misstag igen.” L2  9.7.9

“Det finns också klärvoajanter à la Swedenborg, som vittna om vad de skådat i ‘den inre världen’. De böra besinna esoteriska axiomet, att ‘ingen självlärd skådare såg någonsin riktigt’, emedan nästa värld visserligen är skenbart lik vår men i själva verket något totalt olikt vår. Utan esoterisk kunskap om hithörande förhållanden misstolkas så gott som allt.” KV  1.3.3

 “Steiner är ett av de otaliga exemplen (ett annat känt är Swedenborg) på sanningen i esoteriska axiomet, att ‘ingen självlärd skådare någonsin såg riktigt’. Steiner var sin egen lärare. Behöver det sägas, att det måste vara en lärare från planethierarkien?” KV  6.8.17

“Med imagination avsåg Steiner sin emotionala klärvoajans utan vetskap om esoteriska axiomet, att ‘ingen självlärd skådare såg någonsin riktigt’.” KV  6.10.3

“Det tillstånd hos Ramakrishna, som lärjungarna kallade samadhi, var hans genom övning förvärvade förmåga att när som helst lämna organismen med dess eterhölje och fritt röra sig i emotionalvärldens många olika regioner. Det gick så långt att han ofta hade svårt att hålla sig kvar i organismen. Hans emotionalhölje kunde spontant i ren distraktion glida ut.
“Såsom redan påpekats finns ingen möjlighet för individen på detta utvecklingsstadium att rätt bedöma vad han ser i emotionalvärlden. ‘Ingen självlärd skådare såg någonsin riktigt’ är ett esoteriskt axiom. Och Ramakrishna var självlärd. Han trodde sig om att kunna själv utforska och bedöma allt. Han avvisade också ett erbjudande av ett 45-jag att få taga del av esoteriska kunskapen.” KV  7.14.8-9

“I samband med Ramakrishnas emotionala utflykt kan man påminna om såväl Swedenborgs som Steiners ‘uppenbarelser från andliga världen’. Samtliga voro sansade, intellektuellt högtstående, allmänorienterade, skarpsinniga förmågor. Dessa och otal andra emotionala klärvoajanter bekräfta esoteriska axiomet att det icke finns någon möjlighet utan kausal objektiv medvetenhet att rätt bedöma företeelserna i emotionalvärlden. Alla måste oundvikligen falla offer för denna världs emotionala illusioner och fiktioner.” KV  7.14.13

“Emotionalmaterien formar sig ögonblickligen efter svagaste yttring av emotionalmedvetenheten. Detta är förklaringen till att emotionalvärlden är fylld av emotionala materieformer. I denna världs tre lägsta regioner, som utgöras av de tre lägsta emotionala molekylarslagen, finnas dessutom bestående motsvarigheter till fysiska formerna. I de fyra högsta regionerna äro samtliga materieformer (frånsett emotionalväsens egna emotionalhöljen) skapade av emotionalväsens fantasi. Formernas livslängd betingas av intensiteten i begäret som formade dem.
“Det finns ingen möjlighet för en klärvoajant eller nykomling i emotionalvärlden att bedöma emotionalformernas verklighetsinnehåll. Esoteriska axiomet lyder: ‘Ingen självlärd forskare såg någonsin riktigt’. Han kan icke avgöra, om det han ser (berg, sjö, träd, djur, människa, byggnad etc.) har fysisk motsvarighet, icke heller om den mänskliga gestalt han ser tillhör en även i fysiska världen levande evolutionsmonad, är enbart emotionala ‘liket’ av en människa eller en fantasiprodukt. Han kan icke bedöma, om de händelseförlopp han iakttar utspelas just i det ögonblicket eller äro avspeglingar av historiska skeenden i det förflutna eller av skildringar i roman eller drama.” L5  5.3.1-2

“‘Ingen självlärd skådare såg någonsin riktigt’ är ett esoteriskt axiom från vilket det ännu aldrig funnits något undantag. Klärvoajans (emotional objektiv med- vetenhet) ger intet kriterium för riktig uppfattning (vilket emotionalister och klärvoajanter tro), lika litet som objektiv fysisk medvetenhet kan förklara verkligheten. Beträffande ‘ljuset i huvudet’ må framhållas, att experiment med den företeelsen ha medfört blindhet.” MV  5.38.3

 

Jagets förståelse av verkligheten är beroende av medvetenheten i monadens höljen och denna medvetenhets aktivitetsförmåga (Till nästa rubrik)

Jagets förståelse av verkligheten är beroende av medvetenheten i monadens höljen och denna medvetenhets aktivitetsförmåga. Detta är ett axiom.” MV  1.33.5

 

Kristendomen är icke Christos lära, icke Jeshu lära, icke ens Paulus lära utan Eusebios lära, eusebism, resultatet av en systematisk förfalskning av Christos förkunnelse (Till nästa rubrik)

Kristendomen är livsokunniga teologers dogmer och fiktioner (Till nästa rubrik)

Kristendomen är största hindret för ‘guds rike på jorden’ (Till nästa rubrik)

“Man kan icke nog energiskt hävda dessa tre axiom:
Att kristendomen icke är Christos lära, icke Jeshu lära, icke ens Paulus lära utan Eusebios lära, eusebism, resultatet av en systematisk förfalskning av Christos förkunnelse.
Att kristendomen är livsokunniga teologers dogmer och fiktioner.
Att kristendomen är största hindret för ‘guds rike på jorden’”. L4  4.7.1-4

 

Lag är frihetens förutsättning (Till nästa rubrik)

“Det är ingen lätt uppgift att lära sig leda en i kausalhölje isolerad individ att förvärva självtillit och självbestämdhet, bli suverän i sina inkarnationshöljen, enligt lagen för självförverkligande själv upptäcka och lära sig tillämpa livslagarna, lära sig inse, att lag är frihetens förutsättning (esoteriskt axiom), att godtycke och laglöshet förr eller senare innebär misslyckande och förfelade inkarnationer. Den, som lärt sig övervaka en sådan oregerlig varelse i inkarnation och medverka vid valet av ‘inkarnationsmiljö etc.’, har därmed kvalificerat sig för ‘högre uppgifter’.” MV  8.3.7

 

Lärjungen vet, emedan han arbetar (Till nästa rubrik)

“Den esoteriska kunskap aspiranten har om livets mening, om världar, höljen, medvetenheter etc., har han föga nytta av ifråga om det dagliga livets problem, om sättet att tjäna etc. Enligt ett esoteriskt axiom ‘vet lärjungen, emedan han arbetar’. Ledd av sin latenta esoteriska instinkt, av inspiration från Augoeides genom lydnad för dessa maningar, de erfarenheter han därvid gör, leds han steg för steg till den kunskap han behöver, förvärvar erforderliga egenskaper och automatiskt förståelse av sina försök, misslyckanden och skenbart förfelade strävanden. Den insikt han vinner, den glädje han erfar genom sin pliktmedvetna uthållighet, kompenserar för alla mödor och besvikelser.” MV  9.182.6

 

Man får icke sammanblanda de olika verklighetsuppfattningarna i de olika atomvärldarna (Till nästa rubrik)

“D.K. är såsom exoterisk filosof en utpräglad oriental, som överallt där det låter sig göra bortser från verklighetens materieaspekt. Många av hans satser äro ohöljt subjektivistiska. Han beaktade tydligen icke logiska axiomet, att man icke får sammanblanda de olika verklighetsuppfattningarna i de olika atomvärldarna, icke får, när det gäller att filosofiskt klargöra fysiska, emotionala och mentala verklighetsuppfattningarna, utgå ifrån essentialvärldens verklighetsuppfattning. Det hela blir en ohjälplig begreppsförvirring. Västerländska både exoterister och esoteriker nedlägga all möda för att en gång för alla fixera verklighetsbegreppen. Det mödosamt förvärvade resultatet får icke spolieras med nya illusionsbegrepp.” L2  3.6.3

 

Materia är ljus och energi är ljud (Till nästa rubrik)

“Hur långt vetenskapen ännu är från sann kunskap om verkligheten, framgår av att de två esoteriska axiomen, materia är ljus och energi är ljud, för vetenskapen måste te sig såsom absurda. Och det är bäst så, ty mänskligheten är icke mogen att rätt använda dessa två revolutionerande upptäckter. Verkliga atomsprängningen (49:1) blir möjlig först, när man upptäckt ljudet såsom energi, fått en ljudets vetenskap. Ringa början kan göras genom studiet av färgers inverkan på växter, djur och människor såsom förstudier för förvärv av eterisk syn (49:4).” MV  1.59.5

 

Med det mått varmed ni mäta skall det mätas åt eder igen (Till nästa rubrik)

"Med det mått varmed ni mäta skall det mätas åt eder igen." Ett esoteriskt axiom, som moralisten icke kan förstå. ”Dagbok”

   

Medvetenheten yttrar sig olika i olika världar, såväl subjektivt som objektivt (Till nästa rubrik)

“Medvetenhetsgemenskap (‘själarnas förening’) förblir obegriplig företeelse, tills individen förvärvat essentialmedvetenhet. Dess möjlighet beror på, att hela kosmiska medvetenheten är gemensam för alla, att medvetenheten är en och en enhet. Att individualmedvetenheten är knuten till en uratom, som ingår i en ofantlig serie allt mer sammansatta atomslag etc., beror på, att detta är enda sättet väcka uratommedvetenheten till självaktivitet, varigenom jagmedvetenheten kan förvärva allt större delaktighet i totalmedvetenheten, vilket måste gå steg för steg.
“I essentialmedvetenheten börjar man få en föraning om medvetenhetsaspektens oerhörda möjligheter. Enligt esoterikens kunskapsteoretiska axiom yttrar sig medvetenheten olika i olika världar, såväl subjektivt som objektivt. Ingen kan säga vad medvetenheten är, endast hur den yttrar sig i upplevda världar. Man får icke bedöma medvetenheten i en värld från en annan värld. Varje värld är någonting för sig och helt annorlunda övriga.” MV  11.5.2-3

 

Medvetenheten är en (Till nästa rubrik)

“Esoteriska axiomet om medvetenhetens enhet och kollektivitet ledde till advaitafilosofiens subjektivism med dess subtiliteter såsom följd av omöjliga försöken bortförklara materiens existens. Den esoteriskt orienterade inser lätt, att subjektivisternas många orimliga teorier äro missförstådda esoterismer.” DVS  2.62.13

Medvetenheten är en och en enda: kosmiska totalmedvetenheten, alla uratomers gemensamhetsmedvetenhet. Detta är grunden till alla de otaliga slagen av gemensamhetsmedvetenhet, de otaliga slagen av allt större gemensamhetsmedvetenhet. Men i absolut mening gäller axiomet just uratomens medvetenhet och dess absoluta giltighet inses först av uratomen, när den frigjort sig från all involvering i materien.” L2  2.22.2

“All medvetenhet är till sin natur både individuell och kollektiv. Detta förklarar esoteriska axiomet, att ‘medvetenheten är en’. Det finns (kosmiskt sett) endast en enda medvetenhet (sammansmältningen av alla monaders medvetenhet), den kosmiska totalmedvetenheten, i vilken varje monad (sedan dess medvetenhet väckts till liv) har oförlorbar delaktighet. Detta är förklaringen till individens odödlighet. Hur stor delaktigheten är, beror på monadens utvecklingsnivå.” L2  5.2.2

“I ett par kapitel tillämpar VSA esoteriska axiomen, att all materia har medvetenhet, att medvetenheten utgör en enhet, att all medvetenhet är både individuell och kollektiv, att detta är grunden för talet om allt livs enhet och allas broderskap.” L5  10.4.55

 

Medvetenhet är beroende av sitt hölje för att komma till uttryck, och både medvetenhet och hölje äro beroende av energi för sin existens (Till nästa rubrik)

“Varje hölje har sitt departement, och varje centrum i höljet ger utlopp för viss departementsenergi.

“Betydelsen härav framgår av esoteriska axiomet, att ‘medvetenhet är beroende av sitt hölje för att komma till uttryck, och både medvetenhet och hölje äro beroende av energi för sin existens’. Medvetenhetsaspekten är beroende av materie- och rörelseaspekterna. Det är ett faktum, som subjektivister av alla slag (filosofer, mystiker, ockultister) borde beakta.” L3  14.14.3-4

 

Människan känner icke sig själv (Till nästa rubrik)

“‘Människan känner icke sig själv.’ Detta axiom har naturligtvis som alltid absolutifierats av de okunniga, som sakna erforderlig kännedom om alla fakta och principer. Människan känner sig själv, sin ‘horoskoptyp’, sina vanor, intressen, gängse reaktionssätt, vad hon lärt, alltid kan etc., allt detta som dagsmedvetenheten omedelbart kan fastställa. Normalindividen på nuvarande utvecklingsstadium kan sägas vara till c:a fem procent sin dagsmedvetenhet, kanske en procent sin ‘instinkt’ (övermedvetenhet) och till övriga 94 procent sin undermedvetenhet och sina latenta möjligheter.” L4  7.95.1

 

Människan är icke fullt ut människa, förrän hon blivit kausaljag (Till nästa rubrik)

Människan är icke fullt ut människa, förrän hon blivit kausaljag. Det är ett esoteriskt axiom, som icke kan nog ofta påpekas. Såsom förstajag är individen en isolerad varelse utan kontakt med verkligheten och misstar sig praktiskt taget i allt hon tänker och gör. Först när hon ingått i enheten och kan uppleva alltings enhet, ser hon vad som är det rätta för enheten. Även om kausaljaget ännu ej kan detta, har det full förståelse för planethierarkiens syn på livet och söker i mån av möjlighet förverkliga universella broderskapet. Det är ett otacksamt arbete på mänsklighetens nuvarande utvecklingsstadium. Det röner motstånd från de flesta. Egoismen och hatet regera. MV  10.3.2

 

Mänskligheten saknar kunskap om verkligheten och livet (Till nästa rubrik)

Kunskap består i fakta, insatta i sina rätta sammanhang. (Till nästa rubrik)

Mänskligheten saknar kunskap om verkligheten och livet. Det är det första axiomet, som måste slås in i skallarna. Kunskap består i fakta, insatta i sina rätta sammanhang. Det är det andra axiomet. Kunskap är således kunskapssystem. De nuvarande kunskapssystemen bestå, frånsett i viss mån de naturvetenskapliga, icke av fakta, utan av fiktioner (teorier, hypoteser, antaganden, gissningar, förmodanden och av fakta i felaktiga sammanhang). ”Dagbok”

 

Mänsklighetens utgör ett broderskap och alla ha gemensamt ansvar för alla (Till nästa rubrik)

“Det är svårt att finna sig i tanken, att även esoteriker ska återfödas, de flesta i familjer idiotiserade av härskande idiologier, få genomgå de olika utvecklingsstadierna (barbar-, civilisations- och kultur-) för att kanske lyckas återuppnå den humanitetsnivå som är deras egentliga. Finns det något som klargör esoteriska axiomet om mänsklighetens broderskap och allas gemensamma ansvar för alla, så är det väl detta faktum. Först när alla ha esoteriska kunskapen, finns säkerhet mot idiotisering.” L1  9.26.4

 

När livet är som bäst, är det arbete och möda (Till nästa rubrik)

“Barbaren avskyr arbetet. Civilisationens nöjen trötta ofta mer än arbete, göra arbetet olustigt och förytliga livsuppfattningen. ‘När livet är som bäst, är det arbete och möda’ är ett urgammalt esoteriskt axiom. Människan är påfallande litet lämpad för nöjen. (Nos vrais plaisirs sont nos besoins.) Bästa nöjena äro våra behov. Den har gjort gott val, som kan uppgå i sitt förvärvsarbete och däri finna tillfredsställelse, särskilt om arbetet gagnar utvecklingen och tjänar enheten.” DVS  3.40.4

 

Nytt vin skall slås i nya läglar (Till nästa rubrik)

“Vi västerlänningar behöva icke hämta våra termer från sanskrit eller från någon mystikens orientalfraseologi. Det är ingen förbättring att ersätta Platons term ‘idévärlden’ (kausalvärlden) med ett intetsägande uttryck som ‘universal mind’ eller ‘the mind of god’ eller dylikt. Europeiska ordstammarna räcka mer än väl till för ändamålet. Naturligtvis måste nya ord bildas för nya okända företeelser och de gamla sedan århundraden idiotiserade termerna: själ, ande, gud etc. utmönstras. ‘Nytt vin skall slås i nya läglar’, är ett axiom som man glömmer bort i likhet med de flesta esoteriska axiomen i evangelierna. Sådana finnas där men behöva uttagas ur sina missvisande sammanhang. Johannes Müller (Elmau) gjorde ett storartat försök att införa dem i riktiga sammanhang: Die Bergpredigt, Die Reden Jesu I­V. Naturligtvis har det enda vettiga drunknat i bottenlitteraturens Niagara.” L3  3.21.2

 

Om jag vittnar om mig själv, är mitt vittnesbörd intet (Till nästa rubrik)

“Risken med esoterisk kunskap är att människorna ha så lätt att inbilla sig att deras förmåga motsvarar det vetande de fått till skänks. Hur många är det inte, som förväxla sin högre emotionalitet med essentialitet, utan förståelse för att essentialmedvetenheten tillhör andrajaget och att de själva icke ens äro mentaljag, fullständiga förstajag. Självbedrägeriet är otroligt stort.
“‘Om jag vittnar om mig själv, är mitt vittnesbörd intet.’ Med detta esoteriska axiom äro alla självutnämnda profeter och världsfrälsare ohjälpligt avslöjade inom alla områden. Det bör ihågkommas inför de otaliga världsförbättrare, som ska framträda inom de närmaste århundradena. Självbedrägeriet är lika stort som omdömeslösa lättrogenheten är talrik.” MV  9.97.3­4

 

Rätt motiv medför rätt handling och skapar rätta former (Till nästa rubrik)

“Tre esoteriska axiom av stor betydelse äro: ‘tankar äro ting’, ‘energi följer tanken’, ‘rätt motiv medför rätt handling och skapar rätta former’. Ännu lär det dröja, innan människorna inse dessa axioms riktighet och fundamentala betydelse. För aspiranten på lärjungaskap visa de nödvändigheten av tankekontroll. Därtill kommer vikten av att ständigt undersöka orsakerna till verkningarna, följderna, effekten av ord och tal.
“‘Energi följer tanken.’ Men därvid gäller att med skapande fantasiens hjälp visualisera en levande bild av det önskvärda och låta denna tankeform utföra arbetet, vilket den ofelbart gör, om vi använt rätta metoden.” MV  9.129.3-4

 

Sanningen är det enklaste av allt (Till nästa rubrik)

“En sak mänskligheten icke kan förstå är, att det absolut självklara aldrig kommer att kunna upptäckas av mänskligt intellekt. Därmed sammanhänger, att ‘ju enklare, desto svårare att finna’. Sanningen är det enklaste av allt, ett axiom vilket naturligtvis som alltid misstolkats och förvrängts. Det fordras visserligen ingen ‘bildning’, som mer eller mindre är ‘förbildning’, för att förstå. Men det fordras en viss mentalnivå och en betydande fond av latent livserfarenhet, långt utöver ‘massans nivå’.” L2  1.14.7

“De svåraste problem äro de enklaste av allt, när man väl fått förklaringen. Det var en insikt, som Henri Poincaré hade förvärvat och som teosofen Leadbeater sökte klargöra men som ännu ej förvärvats av våra dagars lärde och alltså icke kunnat sägas efter av intelligentian. Men sedan veta ju alla, att den saken är så självklar, att det icke ens behövde sägas. Leadbeater, som var lärjunge till planethierarkien, fick gång på gång erfara, huru filosofiens, vetenskapens etc. skenbart olösliga problem voro skenproblem, som kunde lösas först, när man kunde ställa problemet rätt, vilket var omöjligt, innan man visste lösningen, och att sedan det hela var omedelbart självklart. När mänskligheten en gång lärt sig, att det mest självklara är det svåraste av allt och omöjligt kan lösas utan hjälp från högre riken, har den lärt sig ett esoteriskt axiom, som den annars förr eller senare måste lära sig inse är riktigt.” L2  9.37.2

   

“Staten är ingen gud och saknar rätt att befalla folk att tänka på visst sätt. Individen är icke till för staten utan staten för individen (Till nästa rubrik)

Staten är ingen gud och saknar rätt att befalla folk att tänka på visst sätt. Individen är icke till för staten utan staten för individen. Nationer som bestrida de axiomen äro i svarta logens våld.” L5  23.27.3

 

Statliga företag komma aldrig att kunna konkurrera med privatägda ifråga om effektivitet och lönsamhet (Till nästa rubrik)

Det kommer aldrig att finnas någon verklig demokrati (Till nästa rubrik)

“Det fria samhällssystemet kommer till slut att visa sig vara det ojämförligt överlägsna. Statskapitalismen kommer aldrig att kunna konkurrera i effektivitet och produktionskapacitet med privatkapitalismen. Staten lämpar sig varken som företagare, distributör eller förvaltare utan endast som effektiv revisor. En av dess förnämsta uppgifter är att vaka över att intet klassintresse får tillfälle inkräkta på övrigas.
Statliga företag komma aldrig att kunna konkurrera med privatägda ifråga om effektivitet och lönsamhet. Den satsen kan gälla som ett axiom, liksom Rousseaus sats, att det aldrig kommer att finnas någon verklig demokrati.” DVS  1.23.11-12

 

Sålänge individen icke insett emotionala och mentala medvetenhetens oerhörda begränsning, blir han ohjälpligt offer för sina emotionala illusioner och mentala fiktioner (Till nästa rubrik)

“Den esoteriska kunskapens öde alltsedan den år 1875 fick bli offentlig, dess förvanskning i de olika ockulta sekterna och framträdandet av allsköns ockulta profeter (Schuré, Steiner, Heindel, Martinus, för att nämna endast några få) är bekräftelse på esoteriska axiomet, att ‘sålänge individen icke insett emotionala och mentala medvetenhetens (de enda för människan åtkomliga) oerhörda begränsning, blir han ohjälpligt offer för sina emotionala illusioner och mentala fiktioner’. Det emotionala och mentala är värdelöst som kunskapskälla. Det emotionalas fundamentala betydelse är dess ‘dynamism’ (‘vilja’). Mentalmedvetenheten har två fundamentala funktioner. Den möjliggör för oss att konstatera fysiska fakta och ordna dessa till system. Den möjliggör konkretisering av kausalvärldens ideer. Däremot kan den icke få oss att inse, att emotionalvärldens och mentalvärldens ‘fakta’ sakna verklighetshalt. Och därpå beror det ohållbara i ockultisternas läror.” L3  6.12.2

 

Såsom människan tänker, hoppas och vill, sådan är hon (Till nästa rubrik)

“Esoteriska axiomet lyder: ‘Såsom människan tänker, hoppas och vill, sådan är hon.’ Det är icke ‘tron’ utan viljan det kommer an på, en oavlåtlig målmedveten inriktning med dynamiserad egenenergi. Talesättet ‘ske dig som du vill’ har blivit ett tomt talesätt och avfärdats såsom utopi. När individens vilja sammanfaller med enhetslagen, utvecklingslagen och lagen för självförverkligande, är talesättet bokstavligt sant. Då har människans vilja blivit ‘guds vilja’ (icke tvärtom). Talesättet ‘icke min vilja utan din’ avser just detta.” MV  9.196.4

 

Tankar äro ting (Till nästa rubrik)

“Tre esoteriska axiom av stor betydelse äro: ‘tankar äro ting’, ‘energi följer tanken’, ‘rätt motiv medför rätt handling och skapar rätta former’. Ännu lär det dröja, innan människorna inse dessa axioms riktighet och fundamentala betydelse. För aspiranten på lärjungaskap visa de nödvändigheten av tankekontroll. Därtill kommer vikten av att ständigt undersöka orsakerna till verkningarna, följderna, effekten av ord och tal.
“‘Energi följer tanken.’ Men därvid gäller att med skapande fantasiens hjälp visualisera en levande bild av det önskvärda och låta denna tankeform utföra arbetet, vilket den ofelbart gör, om vi använt rätta metoden.” MV  9.129.3-4

 

Till dålig sådd hör allt sken-, lögn- och hatväsen (Till nästa rubrik)

Till dålig sådd hör allt sken-, lögn- och hatväsen, alla yttringar av söndringstendensen. Dit hör allt tal som icke är sant, vänligt, hjälpsamt. Redan detta esoteriska livsaxiom skulle tysta moralisterna, om de kunde behärska sitt hat. Dit hör det, särskilt i demokratiska jämlikhetsperioder, vanliga föraktet för alla på högre nivåer. Att hata dem som ställt sig under enhetslagen och allvarligt söka tjäna mänskligheten är ett av moralisternas många fatala livsmisstag.” DVS  3.62.4

 

Vad man ser i emotionala och mentala världen är ingen bestående verklighet, och kunskap om verkligheten kan icke förvärvas i dessa världar (Till nästa rubrik)

“Klärvoajans är populära beteckningen på emotional objektiv medvetenhet. Med den förmågan ser man materiella företeelser i emotionalvärlden. Men eftersom möjlighet till verklighetskriterier saknas, tolkar envar sina upplevelser alltefter egen insikt. I emotionalvärlden kan man tillämpa sofisten Protagoras sats, att all uppfattning är både subjektiv och individuell. Vad man ser i emotionala och mentala världen är ingen bestående verklighet, och kunskap om verkligheten kan icke förvärvas i dessa världar. Detta är ett esoteriskt axiom.” DVS  2.31.9

 

Vad som strider mot sunt förnuft kan icke överensstämma med verkligheten (Till nästa rubrik)

“Det är uppenbart, att fysikalisternas uppfattning har oerhört övertag över alla andra filosofiska teorier. De kunna objektivt utforska åtminstone en värld, den fysiska. De bevara därmed sitt sunda förnuft. De förneka icke yttervärldens existens. Vad som strider mot sunt förnuft, DVS  förståndets konstaterande av fakta, kan icke överensstämma med verkligheten. Detta är också esoterikens axiom. Sunt förnuft håller sig till objektiv verklighet.” KV  5.19.4

“Buddha förbjöd sina lärjungar att ‘tro något’ som de icke själva begrepo’. Samma avrådande ligger också i esoterikens fundamentalaxiom. Detta måste vara den enda grunden att bygga på. Begriper, förstår man inte, får man vänta, tills man gjort de erfarenheter som möjliggöra förståelse. Det är bättre vara skeptiker än troende och dogmatiker. Hade den principen tillämpats, skulle mänsklighetens historia sett annorlunda ut. Vi hade sluppit lättrogenheten med dess otaliga idiologier och hela sektväsendet, som förgiftat människornas tillvaro.” MV  6.8.4

 

Varhelst splittring visar sig i något avseende, kunna essentialenergierna icke längre verka (Till nästa rubrik)

“Det finns enligt planethierarkien ett osvikligt bevis på satanism och det är splittring. Varhelst splittring visar sig i något avseende, kunna essentialenergierna icke längre verka. Med detta esoteriska axiom är domen fälld över allt vad splittring i olika sekter heter: verklighetsfrämmande teorier ha ersatt levande liv. Åsikter äro fullständigt betydelselösa, såvida de icke motverka livet (verka repellerande), betydelselösa även därför att inga existerande uppfattningar äro i överensstämmelse med verkligheten. Mänskligheten har ännu icke kunnat förstå så mycket, att den insett felaktigheten i sina världs- och livsåskådningar.” L4  4.43.5

 

Varken filosofi eller vetenskap eller mystik kommer någonsin att kunna lösa kunskapsproblemet (Till nästa rubrik)

Varken filosofi eller vetenskap eller mystik (kristlig mysticism, muslimsk sufism, indisk yoga, som till sin natur äro subjektivistisk spekulation) kommer någonsin att kunna lösa kunskapsproblemet. Detta är ett esoteriskt axiom, för övrigt självklart för alla hylozoiker.
“Att allt vad filosofi heter (mänsklig fantasispekulation, hur logisk som helst) också är bevis på riktigheten av detta axiom, torde många miljoner redan ha insett. Och det är ju alltid ett glädjande tecken på ökat sunt förnuft och minskat spekulationsraseri.” L3  6.19.3-4

   

Verkligheten i varje värld är just sådan som den uppfattas i den världen, oberoende av hur den ter sig från en annan värld (Till nästa rubrik)

“Objektiva medvetenhetens allmängiltiga uppfattning av verkligheten ändras med varje värld, eftersom varje atomslag har sin dimension och materiesammansättning. Det måste därför fastslås som axiom, att verkligheten i varje värld är just sådan som den uppfattas i den världen, oberoende av hur den ter sig från en annan värld. Överges det axiomet, hamnar man i logiskt kaos. Det axiomet tyckas advaitister och andra subjektivister ha svårt att fatta.” L2  9.23.3

 

Verklighetens materieaspekt utgöres av 49 allt mer sammansatta atomslag (Till nästa rubrik)

“Kunskapen om verkligheten (sanningen!!) är en och gemensam för alla som nått femte naturriket. Kunskapen om verkligheten består i kunskap om många världar: fysiska, emotionala, mentala, kausala, essentiala etc. Utgår man från esoteriska axiomet, att verklighetens materieaspekt utgöres av 49 allt mer sammansatta atomslag (bildande 49 varandra genomträngande materievärldar av olika täthetsgrad) och kan konstatera, att människan icke har möjlighet att uppfatta fler än de tre lägsta av dessa 49, inser man, att mänskliga förnuftet aldrig kan lösa ‘världsgåtan’, att ingen människa i de mänskliga världarna någonsin lyckats, någonsin kan lyckas, att alla anspråk därpå äro ovederhäftiga och att filosofien, som söker lösa detta problem, aldrig kan bli annat än fiktionalism.” MV  9.147.4

 

Vetenskap består i att härleda verkningarna ur orsakerna och orsakerna ur verkningarna (Till nästa rubrik)

“Hobbes uttalar ett esoteriskt axiom med att vetenskap består i att härleda verkningarna ur orsakerna och orsakerna ur verkningarna. Trots sin i övrigt mycket oklara fysikalism utan atomteori bidrog Hobbes med angiven definition att i England befästa den fysikalistiska världsuppfattningen.” KV  5.19.3

 

Vetenskapens hypoteser äro ohållbara (Till nästa rubrik)

Vetenskapens hypoteser äro ohållbara. Det är ett fundamentalt axiom, som måste inskärpas för att motverka det tilltagande vetenskapliga dogmväsendet. Antaganden äro någonting tills vidare och inga sanningar. Vi måste inse, att skepticismen med sitt tvivel på mänskliga förnuftets förmåga att lösa överfysiska problem är enda försvarliga logiska ståndpunkten. Vi måste lära oss skilja på vad vi veta (det vi kunna konstatera med slutgiltiga fakta) och vad vi icke veta. Allt vi icke kunna veta, icke kunna konstatera, är och förblir ovisst. Om det allra mesta gäller, att vi icke kunna säga, vare sig hur det är eller hur det icke är. Personlig erfarenhet kan aldrig bli allmängiltig. För esoterikern gäller regeln, att det är bättre att tvivla än ‘tro’ i allt som rör sådant icke alla kunna konstatera. Mänskligheten har vilseletts i alla tider, därför att man icke insett det nödvändiga i sunda förnuftets logiska tvivel.” L5  20.4.7

 

Vi ha alla del i mänskligheten (Till nästa rubrik)

“‘Det bästa hos människan är hunden.’ Eller som Schopenhauer uttrycker det: ‘Ju mera jag lär känna människorna, desto mer älskar jag hundarna.’ Det har fog för sig. Hunden har nått lika högt inom djurriket som en människa på gränsen till övermänniskoriket. Majoriteten av mänskligheten befinner sig fortfarande i närheten av barbarstadiet. Men icke heller den övriga delen har någonting att skryta med. Vilseledda och idiotiserade av satanisterna ha vi alla genom årmiljonerna begått en otrolig mängd ogärningar av alla slag. Och den, som tror sig vara fri från brister, fel och laster, torde få göra ännu behövliga erfarenheter i detta liv eller kommande inkarnationer. ‘Vi ha alla del i mänskligheten,’ och detta esoteriska axiom utsäger mer än moralisterna äro i stånd att fatta. Många, som uppnått humanitetsstadiet och alltså ha helgonstadiet bakom sig (en gång för alla förvärvat emotionala attraktionens alla egenskaper, i följande inkarnationer latenta), ha enligt skördelagen tvingats begå för utomstående obegripliga misstag, olösbar gåta för samtid och eftervärld. De kunna skatta sig lyckliga som icke behövt göra dylika erfarenheter. Det beror på dem själva, om de ska slippa sådana för framtiden.” L1  8.9.6

 

Våra fiktioner göra oss blinda för vår okunnighet om verkligheten och livet (Till nästa rubrik)

“De mer tänkande bland vetenskapsmännen ha all anledning begrunda ett av esoteriska psykologiens fundamentala axiom: ‘våra fiktioner göra oss blinda för vår okunnighet om verkligheten och livet’. De fiktioner vi godtagit hindra oss upptäcka, och efter upptäckten godtaga, de fakta vi fått till skänks av planethierarkien.” L5  20.24.3

 

Världshistorien är världsdomstolen (Till nästa rubrik)

“Friheten är ingenting vi få till skänks. Från början äro vi automatiserade robotar, ‘ödets lekbollar’ som kristna teologer uttrycka det, ‘syndens slavar’ eller filosoferna med ofri vilja. I de tre lägsta naturrikena upptäcka vi ingen frihet. Vägen till frihet går genom medvetenhet, självmedvetenhet, kunskap, tillämpningsförmåga, valfrihet, lagkunskap, lagtillämpning. Det är först genom att upptäcka och tillämpa Lagen, som vi förvärva makt i oavbruten stegring. Laglöshet innebär maktmissbruk och leder till maktförlust och vanmakt. För att definitivt kunna konstatera detta, måste vi ha möjlighet studera våra föregående inkarnationer. Det esoteriska axiomet, att ‘världshistorien är världsdomstolen’, kommer att allmänt godtagas först, när den esoteriska historien en gång blir offentliggjord. Den exoteriska historien är, liksom religion, filosofi och vetenskap, subjektiva fantasikonstruktioner på grundval av alltför få fakta. De ge icke verklig kunskap om verkligheten. Den få vi som först genom esoteriken.” L1  9.19.8

 

Änglar viska enbart falskhet/lögner (Till början)

“Det esoteriska axiomet, att ‘änglar viska enbart falskhet’, är uttryck för det faktum, att alla ‘röster’ människorna lyssna till i sitt inre komma från emotionalvärlden, livsokunnighetens värld. Augoeides' ‘röst’ förnimma vi aldrig, ty han är vårt högre jag, vår egen övermedvetenhet, och uppträder aldrig som ett annat jag med egen röst.” L3  8.20.7

“Den, som anlitar hjälp för sina problem, lär sig aldrig lösa sådana på egen hand. Och det är en sak mediala begåvningar, som lita på ‘rösten’, borde kunna inse. Det är meningen, att vi själva ska lösa våra problem. Dessutom bör fastslås, att ingen i emotionalvärlden duger till rådgivare. Endast kausaljag duga därtill, och de leva icke i den världen. Esoteriska axiomet, ‘änglar viska enbart falskhet’, avser just emotionalväsen.” L3  9.1.29

 “Kristendomen har förlagt ‘andliga livet’ till ett ‘liv efter detta’, vilket är ett av dess många fundamentala misstag. Livet i emotional- och mentalvärld mellan inkarnationerna är en viloperiod i avvaktan på reinkarnation. I dessa världar lär människan ingenting nytt, förvärvar inga egenskaper och förmågor eller större förståelse för verkligheten och livet. Ingen från femte naturriket förekommer någonsin i emotionala och mentala världarna. Därav esoteriska axiomet: ‘änglar viska enbart lögner’. Hithörande ideer äro livsokunnighetens illusioner och fiktioner. Att, som kristendomen lär, leva för ‘livet efter detta’ är således totalt förfelat och är på det hela taget en bortkastad inkarnation. Det är fysiska livet, som är det väsentliga. Esoteriskt är fysiska livet det ‘gudomliga livet’ eller borde vara det. I alla händelser är det i det fysiska vi ska ‘förverkliga vår gudomlighet’, förvärva kunskap om femte naturrikets verklighet, om förutsättningarna för att kunna övergå från första- till andratriaden.” L4  4.33.11

 “Planethierarkien säger ifrån, att ingen i emotionalvärlden kan ha kunskap om verkligheten. Den sänder därför ut varningen till de livsokunniga: ‘Godtag ingenting såsom sant från någon i emotionalvärlden.’ Det var meningen med esoteriska axiomet: ‘Änglar viska enbart falskhet.’” MV  5.27.4