ETERHÖLJET

efter äldre och nyare källor

sammanställt av

Lars Adelskogh

 

 

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING (endast avdelningar):

ETT: INLEDANDE

TVÅ: HYLOZOIKENS GRUNDER

TRE: ENERGILÄRANS GRUNDER

FYRA: ALLMÄNT OM ETERHÖLJET

FEM: ETERHÖLJETS CENTRA

SEX: ETERHÖLJET UNDER MÄNNISKANS FYSISKA LIV

SJU: ETERHÖLJET VID HÄLSA OCH SJUKDOM

ÅTTA: ETERHÖLJET OCH ESOTERISK LÄKEKONST

NIO: ETERHÖLJET OCH MEDVETENHETSUTVECKLINGEN

TIO: ETERHÖLJET I PLANETARISKA SAMMANHANG

LITTERATURFÖRTECKNING

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING (avdelningar och kapitel):

ETT: INLEDANDE

1.1    Vad boken handlar om

1.2    Benämningen eterhöljet

1.3    Sju grundläggande esoteriska fakta om livet

1.4    Sju grundläggande esoteriska principer om livet

1.5    Sammanfattning: eterhöljet

1.6    Studiet av eterhöljet

1.7    Biologins grundläggande problem

1.8    Den biologiska formbildningens problem

1.9    Beteendets problem

1.10  Evolutionens problem

1.11  Problemet om livets uppkomst

1.12  Slump

1.13  Naturligt urval

1.14  Självorganisation

1.15  Livets och dödens problem

1.16  Medvetandets problem

1.17  Artificiell intelligens och artificiellt liv

1.18  Eterhöljet på spåren: modern vetenskaplig forskning

1.19  Alexander Gurwitsch’ hypotes om formbildningsfält

1.20  Gurwitsch’ efterföljare gör ytterligare rön

1.21  Teorin om biologiskt plasma

1.22  Akupunktur

1.23  Akupunkturteorin bekräftas av modern forskning

1.24  Ytterligare rön: Burr

1.25  Jämförelse mellan Kims och Burrs rön

1.26  Sammanfattning och slutsatser

 

TVÅ: HYLOZOIKENS GRUNDER

2.1    Pytagoras’ skola

2.2    Hylozoikens mentalsystem

2.3    Tillvarons tre aspekter

2.4    Allt är levande

2.5    Medvetenhetens evolution

2.6    Monaderna

2.7    Alltings enhet

2.8    Den överfysiska verkligheten

2.9    En mångfald världar

2.10   Urmaterien

2.11   Dynamis

2.12   Uratomerna (monaderna) definierade

2.13   Kosmos

2.14   Materiens sammansättning

2.15   Världar i kosmos

2.16   Solsystem

2.17   Molekylarmaterien

2.18   Något om rörelseaspekten

2.19   Rum och tid

2.20   Livets mening och mål

2.21   Manifestationen

2.22   Involvering och evolvering

2.23   Involutionen

2.24   Evolutionen och expansionen

2.25   Subjektiv och objektiv medvetenhet

2.26   Jaget och dess höljen

2.27   Medvetenhetsyttringarnas tre aspekter

2.28   Erfarenhet och minne

2.29   Dagsmedvetet och omedvetet

2.30   Viljan

2.31   Passiv och aktiv medvetenhet

2.32   Monad och hölje i samverkan

2.33   Självaktivering som livsmening

2.34   Medvetandets enhet

2.35   Kollektivväsen

2.36   Människans väg till enheten

2.37   Naturrikena och aktiveringen

2.38   Förvandlingslagen och formlagen

2.39   De tre lägsta naturrikena

2.40   Gruppsjälarna och transmigrationen

2.41   Människoriket

2.42   Kunskapen om utvecklingsstadierna

 

TRE: ENERGILÄRANS GRUNDER

3.1    Allt är energi

3.2    Energins natur

3.3    De sju grundtyperna

3.4    De sju grundenergierna

3.5    Triaderna

3.6    Solsystems- och planetenergier

3.7    Ideer styr världen

3.8    Om energins natur och ursprung

3.9    Jungs synkronicitetsbegrepp

3.10  Energi i kosmos och solsystemet

3.11  Den esoteriska symboliken om energier

3.12  Energihöljenas betydelse

3.13  Sinnenas ursprung

3.14  Energiaspektens betydelse

3.15  Livskraftens natur

3.16  Fysiska kosmos är eterisk och till sin natur livsenergi

3.17  Magi

3.18  Energin är inte oförstörbar

3.19  Atomen

3.20  Livsformernas natur

3.21  Livsformernas ursprung

3.22  Trekrafter

3.23  Femkrafter

3.24  Niokrafter

 

FYRA: ALLMÄNT OM ETERHÖLJET

4.1    Eterhöljets materiella karaktär

4.2    Eterhöljet är det väsentliga fysiska höljet

4.3    Eterhöljets utseende och byggnad

4.4    Eterhöljets uppgifter

4.5    Eterhöljets betydelse för organismen

4.6    Organismen

4.7    Eterhöljets centra

4.8    Nadierna

4.9    Eterhöljets vitaliserande kosmiska energier

4.10  Centralaxeln och dess funktion

4.11  Atomhinnan

4.12  Prana

4.13  Om andningens energiaspekt

4.14  Etervärlden

4.15  Ur eterhöljets utvecklingshistoria

4.16  Kollektiv påverkan på eterhöljet

4.17  De fyra etrarna

4.18  Systemisk eter och kosmisk eter

4.19  Fjärde systemiska etern (49:4)

4.20  Essentialvärlden, fjärde kosmiska etern (46)

4.21  Samband mellan fjärde systemiska etern (49:4) och

         fjärde kosmiska etern (46)

4.22  Terminologisk förbistring beträffande eterhöljet

4.23  Mänsklighetens okunnighet om eterhöljet

4.24  Teologernas okunnighet

 

FEM: ETERHÖLJETS CENTRA

5.1    Inledande och allmänt om eterhöljets centra

5.2    Kunskapen om eterhöljets centra

5.3    Centrens polaritet och rotationsrörelse

5.4    Centrens utseende

5.5    Aktiveringen av centren

5.6    Förhållanden centren emellan och till triaderna

5.7    Centren och de endokrina körtlarna

5.8    Hjässcentret

5.9    Panncentret

5.10  Strupcentret

5.11  Hjärtcentret

5.12  Solarplexuscentret

5.13  Sakralcentret

5.14  Mjältcentret

5.15  Bascentret

5.16  Mindre centra

 

SEX: ETERHÖLJET UNDER MÄNNISKANS FYSISKA LIV

6.1    Människan och Augoeides

6.2    Planeringen av inkarnationen

6.3    Eterhöljets bildande

6.4    Skenbart motsägande uppgifter om eterhöljet

6.5    Avlelsen och fosterutvecklingen

6.6    Augoeides’ arbete med inkarnationsprocessen

6.7    Födelsen

6.8    Den tidiga barndomen

6.9    Den senare barndomen

6.10  Ungdomstiden

6.11  De mogna åren

6.12  Den senare mognaden

6.13  Levnadsåldrar

6.14  Döden såsom livskraftens avgång

6.15  ”Döendets vetenskap”

6.16  Sömn och dröm

6.17  Exkurs: livet mellan inkarnationerna

 

SJU: ETERHÖLJET VID HÄLSA OCH SJUKDOM

7.1    Inledning

7.2    Diagnostisering genom eterhöljet

7.3    Eterhöljet hos individer med paranormala förmågor

7.4    Transmediumism

7.5    Allmänt om skador på och sjukdomar i eterhöljet

7.6    Dynamiska sjukdomar i eterhöljet

7.7    Miasmer och toxiner

7.8    Besvär med mottagande och upptagande av prana

7.9    Överstimulans av eterhöljet till följd av esoteriska studier

7.10  Statiska sjukdomar i eterhöljet

7.11  Abnorma förhållanden iakttagna med eterisk syn

7.12  Med hjässcentret sammanhängande sjukdomar

7.13  Med panncentret sammanhängande sjukdomar

7.14  Med strupcentret sammanhängande sjukdomar

7.15  Med hjärtcentret sammanhängande sjukdomar

7.16  Med solarplexuscentret sammanhängande sjukdomar

7.17  Med mjältcentret sammanhängande sjukdomar

7.18  Med sakralcentret sammanhängande sjukdomar

7.19  Dyslexi

7.20  Autism

7.21  Downs syndrom

7.22  Tvångsneuros

7.23  Manisk-depressiva tillstånd

7.24  Schizofreni

 

ÅTTA: ETERHÖLJET OCH ESOTERISK LÄKEKONST

8.1    Helare några exempel  

8.2    Träd som helande väsen

8.3    Homeopati

8.4    Dr Albert Abrams och radioniken

8.5    Radioniken efter dr Abrams

8.6    Dr Edward Bachs blomessenser

8.7    Gurudas om blomessenser och vibratorisk läkekonst

8.8    Ädelstenselixir

8.9    Färghelande

8.10  Esoterisk indelning av helare och helande

8.11  Magnetiskt och strålningsmagnetiskt helande

8.12  Strålningshelande

8.13  Den helande energin: västerländska pionjärer i nyare tid

8.14  Nutida forskning om den helande energin

8.15  Den terapeutiska beröringen

8.16  Helandeprocessen i den terapeutiska beröringen

 

NIO: ETERHÖLJET OCH MEDVETENHETSUTVECKLINGEN

9.1    Allmänt om medvetenhetens utveckling

9.2    Centrens automatiska aktivering

9.3    Departementsenergierna i centren

9.4    Centrens metodiska aktivering

9.5    Centrens vitalisering i och för medvetenhetsutvecklingen

9.6    Hur energierna förvandlar eterhöljet

9.7    Hur eterhöljet ter sig för högre objektiv medvetenhet

9.8    Hur lärjungen använder sitt förvandlade eterhölje

9.9    Att arbeta med de kosmiska etrarna

9.10  Risker med felaktig aktivering av centra

9.11  Eterisk syn

9.12  Grundläggande om arbete med eterhöljet

9.13  Meditationens betydelse

9.14  Devaernas betydelse för medvetenhetsutvecklingen

9.15  Eteriseringen

9.16  Buddha berättar om eteriska människoraser

 

TIO: ETERHÖLJET I PLANETARISKA SAMMANHANG

10.1    Vårt livsrum

10.2    Vårt ursprung

10.3    Tankeformer och eterisk förtätning

10.4    Några sätt att förfina etrarna

10.5    Svensk forskning om planetens eteriska energistrukturer

10.6    Allmänt om devaevolutionen

10.7    Något om naturväsen

10.8    Solprana

10.9    Planetprana

10.10  Livsformers prana

10.11  Planethärskaren och hans tre större centra

10.12  De tre större planetariska centrens energitrianglar

10.13  De tre större planetariska centrens energiutstrålning

10.14  Övriga planetariska centra

10.15  De planetariska centrens motsvarigheter hos människan

10.16  Fjärde strålen

10.17  Sjunde strålen

 

LITTERATURFÖRTECKNING