SVENSK-ENGELSK LISTA ÖVER LAURENCYTERMER

SWEDISH-ENGLISH LIST OF LAURENCY TERMS

 

absolut medvetenhet – absolute consciousness

aggregathölje – aggregate envelope

aggregationstillstånd – state of aggregation

aktiv medvetenhet – active consciousness

aktivera – activate

aktiverad medvetenhet – activated consciousness

aktivering – activation

aktivitetsperiod – period of activitity

aktualiserad medvetenhet –actualized consciousness

aktualiserad passiv medvetenhet – actualized passive consciousness

aktualisering – actualization

aktuell – actual

aktuell medvetenhet – actual consciousness

andrajag – second self

andratriad – second triad

andratriadens essentialatom – essential atom of the second triad, second triad essential atom

andratriadens mentalatom – mental atom of the second triad, second triad mental atom

andratriadens superessentialatom – superessential atom of the second triad, second triad

   superessential atom

atommateria – atomic matter 

atommedvetenhet – atomic consciousness

atomtillstånd – atomic state

atomslag – atomic kind

atomvärld – atomic world

balansåterställare – restorer of balance

barbarstadiet – the stage of barbarism

begreppsförvirring – confusion of ideas, confusion of concepts

begripa – comprehend

begripande – comprehension

bestämning – qualifier

   väsentlig bestämning – essential qualifier

betraktelsesätt – way of looking at things, view

brist – failing

bärare av medvetenheten – bearer of consciousness

centraliserad medvetenhet – centralized consciousness

civilisationsstadiet – the stage of civilization

cyklisk spiralrörelse – cyclic spiral motion

departement – department

deva – deva

devaevolution – deva evolution

djurtriad – animal triad

dynamis – dynamis

dynamisk energi – dynamic energy

efterprövning – subsequent testing

efterprövningsmetod – method of subsequent testing

egenart – individual character

egenrörelse – proper motion

egenskaper och förmågor – qualities and abilities

elementalmateria – elemental matter

elementalrike – elemental kingdom

emotionalatom – emotional atom

emotionaleon – emotional eon

emotionalhölje – emotional envelope

emotionalisera – emotionalize

emotionalitet – emotionality

emotionaljag – emotional self

emotionalmateria – emotional matter

emotionalmedvetenhet – emotional consciousness

emotionalmolekyl – emotional molecule

emotionalvärld – emotional world

emotionalväsen – emotional being

enhetlig medvetenhet – unitary consciousness

enhetsmedvetenhet – unity consciousness

eon – eon

esoterik – esoteric science

esoterisk kunskapsorden – esoteric knowledge order

esoteriskt kunskapssystem – esoteric knowledge system

esoterisk livsåskådning – esoteric life view

esoterisk skola – esoteric school

esoterisk världsåskådning – esoteric world view

essentialatom – essential atom

essential egenskap – essential quality

essentialisering – essentialization

essentialjag – essential self

essentialmateria – essential matter

essentialmedvetenhet – essential consciousness

essentialminne – essential memory

essentialvärld – essential world

eterenergi – etheric energy

eterhölje – etheric envelope

eterisering – etherization

etermolekyl – etheric molecule

evolutions-, evolutiv – evolutionary

evolutionsledare – guide of evolution

evolutionsmonad – evolutionary monad

evolutionsprocess – process of evolution

evolutionsväsen – evolutionary being

evolutionsövervakare – supervisor of evolution

evolvera – evolve

evolvering – evolvation

expanderande kollektivväsen – expanding collective being

fel – fault

fiktion – fiction

fiktionalism - fictionalism

fiktionssystem – fictional system

fiktiv – fictitious

fiktivitet – fictitiousness

formlösa världen – formless world

frihetslagen – the law of freedom

fullkomligt kausaljag – perfected causal self

fulländat kausaljag – perfected causal self

fundamentalenergi – fundamental energy

49-klot – 49-globe

            mindre 49-klot – lesser 49-globe

            större 49-klot – greater 49-globe

fysisk-eterisk – physical etheric

fysisk-eterisk objektiv medvetenhet – physical etheric objective consciousness

fysisk-eteriska världen – physical etheric world

fysisk materia – physical matter

fysikalväsen – physical being

förklaringsgrund – explanatory elements

förnimbar – perceptible

förnuftighet – rationality

förstajag – first self

förstatriad – first triad

förstatriadens emotionalatom – emotional atom of the first triad, first triad emotional atom

förstatriadens fysiska atom – physical atom of the first triad, first triad physical atom

förstatriadens mentalmolekyl – mental molecule of the first triad, first triad mental molecule

förstå – understand

förståelse – understanding

förstånd och förnuft – sense and reason

förståndets verklighetsuppfattning – the sense apprehension of reality

gemensam medvetenhet – common consciousness

gemensamhetsmedvetenhet – common consciousness, consciousness of community

grovfysisk – dense physical

grundtendens – basic tendency

gruppjag – group self

gruppsjäl – group-soul

gruppmedvetenhet – group consciousness

hemlig kunskapsorden – secret knowledge order

hemligt kunskapssamfund – secret knowledge society

humanitetsstadiet – the stage of humanity

huvudtyp – main type

hylozoik – hylozoics

högre evolution – higher evolution

högre kollektivväsen – higher collective being

högre materia – higher matter

högre materieslag – higher kind of matter

höljesmedvetenhet – envelope consciousness

idealitetsstadiet – the stage of ideality

idévärlden – world of ideas

idétänkande – idea thinking

idiotisera – idiotize

idiotiserande – idiotizing

illusion – illusion

illusorisk - illusory

inaktiv medvetenhet – inactive consciousness

inkarnationshölje – envelope of incarnation

inkarnera – incarnate

insikt – realization, insight

inställning – attitude

involutions-, involutiv – involutionary

involutionsmateria – involutionary matter

involutionsprocess – process of involution

involvera – involve

involvering – involvation

involverings- – involvatory

involveringsprocess – process of involvation

jag – self

kausalhölje – causal envelope

kausalisera – causalize

kausalisering – causalization

kausaljag – causal self

kausalmateria – causal matter

kausalmedvetenhet – causal consciousness

kausalmolekyl – causal molecule

kausalvärld – causal world

kausalväsen – causal being

klan – clan

klotmedvetenhet – globe consciousness

klotminne – globe memory

klotperiod – globe period

klotsystem – globe system

klotvibration – globe vibration

klotväsen – globe being

kollektivjag – collective self

kollektivmedvetenhet – collective consciousness

kollektivväsen – collective being

kosmisk klotsammansättning – cosmic globe aggregation

kontinuerlig medvetenhet – continuous consciousness

kosmisk manifestationsprocess – cosmic process of manifestation

kulturstadiet – the stage of culture

kunskap om verkligheten och livet – knowledge of reality and life

kunskapsnivå – level of knowledge

kunskapsorden – knowledge order

kunskapssystem – knowledge system

kunskapsteori – theory of knowledge, epistemology

känsla – feeling, emotion

lagen för orsak och verkan – the law of cause and effect

lagen för självförverkligande – the law of self-realization

lagen för sådd och skörd – the law of sowing and reaping

ledning – guidance

levnadsålder – age of life

livsaktivitet – life activity

livsform – form of life, life-form

livsverksamhet – life activity

livsvärde – life value

logism – logicism

logist – logicist

lägre atomvärld – lower atomic world

lägre evolution – lower evolution

lägre materia – lower matter

lägre materieslag – lower kind of matter

manifestalatom – manifestal atom

manifestalhölje – manifestal envelope

manifestalisera – manifestalize

manifestalmateria – manifestal matter

manifestalmolekyl – manifestal molecule

manifestalvärld – manifestal world

manifestalväsen – manifestal being

manifestationsmateria – manifestational matter

manifestationsprocess – process of manifestation

manifestationsväsen – manifestational being

materiens sammansättning – composition of matter

materieaggregat – material aggregate

materieaspekt – matter aspect

materieformare – former of matter

materiehölje – material envelope

materieslag – kind of matter

materieuppfattning – conception of matter

medvetenhet – consciousness

medvetenhetens potentialitet – potentiality of consciousness

medvetenhetsaktivering – activation of consciousness

medvetenhetsaspekt – consciousness aspect

medvetenhetsexpansion – consciousness expansion, expansion of consciousness

medvetenhetskapacitet – capacity of consciousness

medvetenhetsmaterieskikt – consciousness material layers

medvetenhetsskikt – consciousness layers

medvetenhetsslag – kind of consciousness

medvetenhetsutveckling – consciousness development, development of consciousness

medvetenhetsyttring – consciousness expression

mening och mål: tillvarons mening och mål – the meaning and goal of existence

mental – mental

mentalatom – mental atom

mentalhölje – mental envelope

mentalitet – mentality

mentaljag – mental self

mentalkausal eon –mental-causal eon

mentalmateria – mental matter

mentalmolekyl – mental molecule

mentalvärld – mental world

mentalväsen – mental being

mineraltriad – mineral triad

molekylarmateria – molecular matter

molekylarslag – molecular kind

molekylarvärld – molecular world

molekylärt medvetenhetsskikt – molecular consciousness layer

monad – monad

monadstege – monad ladder

moralfiktionalism – moral fictionalism

mysterieskola – mystery school

människans världar – the worlds of man

mänsklig triad – human triad

mänsklig utvecklingsväg – human path of development

naturrike – natural kingdom

objektiv medvetenhet – objective consciousness

objektiv självmedvetenhet – objective self-consciousness

oförnimbar – imperceptible

oföränderlighet – immutability

oinvigd – uninitiated, non-initiate

oklarhet – vagueness

område av objektiv medvetenhet – domain of objective consciousness

organismeon – organism eon

osammansatt – simple, uncompounded

passiv medvetenhet – passive consciousness

passivitetsperiod – period of passivitity

perspektivmedvetenhet – perspective consciousness

perspektivtänkande – perspective thinking

planethierarki – planetary hierarchy

planetregering – planetary government

potentiell – potential

potentiell medvetenhet – potential consciousness

primärmateria – primary matter

psykologism – psychologicism

psykologist – psychologicist

psykologistisk – psychologicist

realitetskriteriet – criterion of reality

rotras – root-race

rumsuppfattning – conception of space

rättsbegrepp – concept of right

rättsuppfattning – conception of right

rörelseaspekt – motion aspect

sakligt förnuft – sense of facts, matter-of-fact reason

sanningskriterium ­– criterion of truth

sekundärmateria – secondary matter

sinnesförnimmelse – sense perception

sinnesorgan – sense organs

sjudelning – septenary division

sjuklot – seven-globe

självbedrägeri – self-deception

självbestämdhet – self-determination

självförverkligande – self-realization

självförvärv – self-acquisition

självgestaltning – self-formation

självhävdelse – self-assertion

självlagen – the law of self

självmedveten – self-conscious

självmedvetenhet – self-consciousness

skeende – course of events

skörd – reaping

skördeelemental – reaping elemental

skördelagen – the law of reaping

slag av energi – kind of energy

slag av vilja – kind of will

solsystemisk – solar systemic, systemic

solsystemsenergi – solar systemic energy, systemic energy

spiralrörelse – spiral motion

submanifestalatom – submanifestal atom

submanifestalhölje – submanifestal envelope

submanifestaljag – submanifestal

submanifestalmedvetenhet – submanifestal consciousness

submanifestalmolekyl – submanifestal molecule

submanifestalvärld – submanifestal world

subras – subrace

superessentialatom – superessential atom

superessentialjag – superessential self

superessentialmedvetenhet – superessential consciousness

superessentialmolekyl – superessential molecule

systemtänkande – system thinking

särjag – separate self

sökare – seeker

sällhet – bliss

tankeform – thought-forms

tidsuppfattning – conception of time

tillvarons mening och mål – the meaning and goal of existence

tillvarons tre aspekter – the three aspects of existence

totalbild av verkligheten – total picture of reality

totalmedvetenhet – total consciousness

tredjejag – third self

tredjetriad – third triad

tredjetriadens manifestalmolekyl – manifestal molecule of the third triad, third triad

   manifestal molecule

tredjetriadens submanifestalatom – submanifestal atom of the third triad, third triad

   submanifestal atom

tredjetriadens superessentialatom – superessential atom of the third triad, third triad

   superessential atom

triadenhet – triad unit

triadens emotionalatom – emotional atom of the triad, triad emotional atom

triadens fysiska atom – physical atom of the triad, triad physical atom

triadhölje – triad envelope

triadkedja – chain of triads

troende – believer

tråd (i atomen) – thread

typ – type

undermedveten – subconscious

undermedvetenhet – subconsciousnes

uppfatta – perceive, conceive

uppfattning – perception, conception, apprehension

uppgå i högre kollektivväsen – enter into higher collective beings

uppvaknande: medvetenhetens uppvaknande – the awakening of consciousness

uratom – primordial atom

urmanifestation – primordial manifestation

urmateria – primordial matter

urmateriens dynamiska energi – dynamic energy of primordial matter

utbyggd: fullt utbyggd kosmos –  a cosmos fully built out

utvecklingsnivå – level of development

verklighetskriteriet – criterion of reality

verklighetsuppfattning – conception of reality, perception of reality, apprehensin of reality

vibrationsförmåga – vibratory capacity

vilja – will

vilja till enhet – will to unity

vilja till makt – will to power

viljeaspekt – will aspect

vitalisera – vitalize

världsförklaring – explanation of the world

världsåskådning – world view

väsen – being

växtmonad – vegetable monad

växtrike – vegetable kingdom

växttriad – vegetable triad

ändamålsenlig – purposive, expedient

ändamålsenlighet – purposiveness, finality, expediency

åldersklass – age class

återerinra sig – remember anew

återerinring – remembrance anew

överbyggnad – superstructure

överfysik – superphysics

överfysisk – superphysical

överfysisk verklighet – superphysical reality

övermedveten – superconscious

övermedvetenhet – superconsciousness

övermänsklig – superhuman

övermänskligt rike – superhuman kingdom

 

Lars Adelskogh, den 2 mars 2003.

 

Utlagd på internet den 21 maj 2008.