AVSIKTEN  MED DENNA NÄTPLATS

 

Avsikten med denna nätplats (www.hylozoik.se) är att tillhandahålla texter avsedda att underlätta studiet av esoterik i allmänhet och av hylozoik i synnerhet. De texter, som här läggs ut, är tänkta att möjliggöra en fördjupad förståelse av den undervisning, som lämnats av Henry T. Laurency i hans böcker (www.laurency.com) och av annan, särskilt viktig esoterisk undervisning, enkannerligen den som lämnats i Alice A. Baileys böcker, varav A Treatise on Cosmic Fire (En avhandling om kosmisk eld) är den viktigaste.

 

Under rubriken GRUNDLÄGGANDE återfinns texter avsedda att underlätta studiet av den grundläggande hylozoiska litteraturen, Henry T. Laurencys Kunskapen om verkligheten (KOV) och De vises sten (DVS). Tonvikten läggs på grundbegreppen. Det är nödvändigt att klart förstå dessa grundbegrepp, innan man går vidare till mer avancerade studier.

 

Under rubriken KOMPENDIER OM KOSMISK ELD lägger jag efter hand ut material avsett att underlätta studiet av Alice A. Baileys bok A Treatise on Cosmic Fire (hädanefter förkortat CF). Genom att jag ersatt de ofta svårfattliga teosofiska termerna med västerländska hylozoiska (matematiska) hoppas jag ha gjort denna synnerligen viktiga bok mer tillgänglig för hylozoikstuderande. Jag har dock inte helt eliminerat den österländska terminologin utan i viss mån behållit den, dels av pietetsskäl, dels för att underlätta för hylozoikstuderande att i framtiden övergå till att studera Baileys grundtext, vilket förr eller senare blir nödvändigt.

 

Också texterna under rubriken ESOTERISK ANTROPOLOGI försvarar sin plats som nödvändigt förstudium före inträngandet i CF. Det finns i CF så många hänvisningar till det sjuklot som föregick vårt nuvarande (”månkedjan”), tidigare eoner och rotraser, att en utförligare orientering utöver den Laurency lämnar i DVS eller jag själv i Förklaringen visar sig nödvändig. Detta studium hör dock inte till det elementära utan skall lämnas, tills innehållet i KOV och DVS grundligt bemästrats.

 

Under rubriken LÅNGA TANKAR ger jag material, som kan visa sig vara av praktiskt värde för arbetet med den egna medvetenhetsutvecklingen.

 

Så ser denna nätplats ut i sitt första utbyggnadsskede i april 2006, wesak år 57 aquarius. Avsikten är att bygga ut den ytterligare efter hand under rubriker som DEN GEMENSAMMA TRADITIONEN, ETERHÖLJET, ESOTERISK PSYKOLOGI, ESOTERISK PEDAGOGIK, ESOTERISK TERMINOLOGI osv.

 

Jag rekommenderar nätplatsens besökare att göra utskrifter av de texter de vill studera, inte blott läsa dem på bildskärmen. Texterna skall studeras, icke endast flyktigt genomögnas.

 

På den engelska delen av nätplatsen återfinns vissa av texterna i min engelska översättning.

 

Iakttagelser av felaktigheter mottages tacksamt på e-postadress adelskogh@bredband.net

 

Lars Adelskogh